فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

5/15 - پرهیز از دمیدن در غذا

1343 - امام علی (علیه السلام):
- درباره آنچه پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نهی فرموده است -: از این نهی کرده که در غذایا نوشیدنی بدمند.(1660)
1344 - امام علی (علیه السلام):
نباید کسی بر محل سجده خود و نه در غذای خود و نه در آنچه می نوشد، بدمد.(1661)

5/16 - پرهیز از خوردن با دست چپ

1345 - صحیح مسلم:
- به نقل از جابر بن عبدالله سلمی -: پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، از این که کسی با دست چپ چیزی بخورد، نهی فرمود.(1662)
1346 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
خوردن با دست چپ، از نافرهیختگی است.(1663)
1347 - الکافی:
- به نقل از سماعه، در گفتگو با امام صادق (علیه السلام) -: از ایشان درباره این که کسی با دست چپ بخورد یا بیاشامد، پرسیدم.
فرمود: مبادا کسی با دست چپ بخورد یا بیاشامد و یا با آن چیزی را بردارد.(1664)
1348 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
هر کس با دست چپ بخورد، شیطان نیز همراه با او می خورد و هر کس با دست چپ بنوشد، شیطان نیز همراه با او می نوشد.(1665)
1349 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
با دست چپ نخورید؛ چرا که شیطان با دست چپ می خورد.(1666)

5/17 - پرهیز از خوردن پس از سیری

1350 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
- خطاب به امام علی (علیه السلام) -: از علی! چهار چیز، هدر می رود: خوردن پس از سیری، افروختن چراغ در شب مهتابی، کاشتن در شوره زار، و نیکی کردن به کسی که شایسته آن نیست.(1667)
1351 - امام صادق (علیه السلام):
چهار چیز، هدر می رود: بذر در شوره زار، چراغ در شب مهتابی، خوردن پس از سیری، و نیکی به کسی که شایسته آن نیست.(1668)
1352 - امام صادق (علیه السلام):
در سه چیز، ناخشنودی خداوند (عزوجل) است: خفتن بدون بیداری کشیدن (و احساس نیاز به خواب)، خندیدن بدون شگفتی، و خوردن پس از سیری.(1669)
ر. ک: ص 395 (خوردن غذا به هنگام گرسنگی و اشتها).
ر. ک: ص 386 (زیان های خوردن، پس از سیری).