فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

ج - پوشیده ماندن تیزهوشی

1247 - امام علی (علیه السلام):
هر کس سیری اش افزون شود، شکم سیری، او را سنگین می سازد و هر کس شکم سیری، او را سنگین سازد، میان او و تیزهوشی، پرده می افتد.(1555)
1248 - امام علی (علیه السلام):
پرخوری، با تیزهوشی سازگار نیست.(1556)
1249 - امام علی (علیه السلام):
پرخوری، حجاب تیزهوشی می شود.(1557)
1250 - امام علی (علیه السلام):
پرخوری و تیزهوشی، با هم گرد نمی آیند.(1558)

د - ظلمت دل

1251 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
شکم، سیرمدارید، که نور معرفت در دل هایتان خاموش می شود.(1559)
1252 - امام علی (علیه السلام):
- در حکمت های منسوب به ایشان -: فراوانی خوراک، دل را می میراند، چنان که فراوانی آب، کشت را می میراند.(1560)
1253 - امام علی (علیه السلام):
اگر شکم (حتی) از مباح پر شود، دل از یافتن راه درست، کور می گردد.(1561)

ه- آشفتگی خواب ها

1254 - امام علی (علیه السلام):
از پرخوری بپرهیز؛ زیرا هر کس همدم آن شود، ناتن درستی هایش افزون می گردد و خواب هایش آشفته می شود.(1562)