فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

13/9 - 9 - خوردن هوبره

1080 - امام کاظم (علیه السلام):
در خوردن هوبره، اشکالی نمی بینم. آن، برای بواسیر و دردکمر، خوب است و از چیزهایی است که بر فراوانی آمیزش، انسان را یاری می رساند.(1362)

13/9 - 10 - خوردن حلیم

1081 - امام صادق (علیه السلام):
یکی از پیامبران، از ضعف و کمی توان آمیزش به درگاه خداوند (عزوجل) اظهار ناراحتی کرد. خداوند، او را به خوردن حلیم، فرمان داد.(1363)

13/9 - 11 - خوردن سویق با روغن زیتون

1082 - امام صادق (علیه السلام):
خوردن سویق(1364) با روغن زیتون، گوشت می رویاند، استخوان را استحکام می بخشد، پوست را نازک می کند و بر توان جنسی می افزاید.(1365)