فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

13/9 - 8 - خوردن تخم مرغ با گوشت

1078 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
گوشت با تخم مرغ، بر توان جنسی می افزاید.(1360)
1079 - امام صادق (علیه السلام):
یکی از پیامبران، از کمی فرزندان به درگاه خداوند (عزوجل) شکایت برد. خداوند فرمود: گوشت با تخم مرغ بخور.(1361)
ر. ک: ص 328 ح 1076.

13/9 - 9 - خوردن هوبره

1080 - امام کاظم (علیه السلام):
در خوردن هوبره، اشکالی نمی بینم. آن، برای بواسیر و دردکمر، خوب است و از چیزهایی است که بر فراوانی آمیزش، انسان را یاری می رساند.(1362)

13/9 - 10 - خوردن حلیم

1081 - امام صادق (علیه السلام):
یکی از پیامبران، از ضعف و کمی توان آمیزش به درگاه خداوند (عزوجل) اظهار ناراحتی کرد. خداوند، او را به خوردن حلیم، فرمان داد.(1363)