فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

13/4 - 4 - عادت به حمام رفتن

999 - امام کاظم (علیه السلام):
حمام رفتن یک روز در میان، گوشت بدن را می افزاید؛ اما عادت به آن در هر روز، پیه کلیه ها را آب می کند.(1263)

13/4 - 5 - تکیه زدن در حمام

1000 - امام صادق (علیه السلام):
در حمام (به دیوار) تکیه مزن؛ چرا که پیه کلیه ها را آب می کند(1264).(1265)

13/5 - برخی از عوامل سلامت دستگاه ادراری و تناسلی