فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

الف - قطع شدن عادت ماهانه

991 - امام کاظم (علیه السلام):
خون عادت را گاه باد، بند می آورد، بی آن که آبستنی در میان باشد.(1253)
992 - امام کاظم (علیه السلام):
از میان رفتن خونریزی زنان، بر دو گونه است: تباهی ای که در عادت ماهانه حاصل آمده باشد، و از میان رفتنی که از آبستنی، ناشی شده باشد. و هر یک از اینها که رخ دهد، زن پس از نهادن فرزند یا پس از گذشتن سه ماه پاکی بر او که در این مدت هیچ خونی نیز نباشد، برای (ازدواج با) مردان حلال شود.(1254)

ب - شاخک و فنج

993 - امام صادق (علیه السلام):
زن را به واسطه چهار چیز پس دهند: به واسطه پیسی، جذام، دیوانگی، و شاخک - که همان فنج است - البته تا زمانی که مرد با او همبستر نشده باشد؛ اما اگر با او همبستر شده باشد، نه.(1255)

ج - فقدان دوشیزگی

994 - امام صادق (علیه السلام):
- درباره مردی که به زنش گفته بود: تو دوشیزه به حجله ام نیامده ای -: بر او چیزی نیست؛(1256) زیرا دوشیزگی بدون آمیزش نیز از میان می رود.(1257)
995 - امام کاظم (علیه السلام):
مردی در حالی که زنی به همراهش بود، رو به امیرمومنان (علیه السلام) کرد و گفت: ای امیرمومنان! من با زنم در حالی ازدواج کرده ام که دوشیزه بوده است؛ اما چون با او همبستری کرده ام، او را نادوشیزه یافته ام.
فرمود: وای بر تو! گاه دوشیزگی به واسطه جستن، پرش،(1258) حیض، طهارت گرفتن و در خانه ماندگی دراز مدت، از میان می رود.(1259)