فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

فصل یازدهم: ناخن

11/1 - اشاره به حکمت نهفته در آن

940 - امام صادق (علیه السلام):
- خطاب به مفضل بن عمر -: ای مفضل! در این بیندیش که چرا ناخن ها در سرانگشت ها واقع شده اند. جز برای آن که از انگشت ها حفاظت کنند و در آنجام دادن کارها یاری دهند؟(1193)

11/2 - کوتاه کردن ناخن

941 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
میان ریش خود را تمیز کنید و ناخن هایتان را بگیرید؛ زیرا شیطان، میان گوشت و ناخن، روان می شود.(1194)
942 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
برخی از شما از خبر آسمان می پرسند، در حالی که ناخن های خود را به سان ناخن های پرندگان، وامی گذارند که در آنها جنابت، آلودگی و چرک، جای می گیرد.(1195)
943 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
هر کس موی عانه خود را نتراشد، ناخن های خود را کوتاه نکند و سبیل خود را از ته نچیند، از ما نیست.(1196)
944 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
کوتاه کردن ناخن ها، از بیماری بزرگ، جلوگیری می کند و روزی را سرشار می سازد.(1197)
945 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
فطرت، برچیدن ناخن ها، گرفتن سبیل و تراشیدن موی عانه است.(1198)
946 - امام باقر (علیه السلام):
ناخن ها را از آن رو باید کوتاه کرد که جایگاه شیطان است و فراموشی، از آن سرچشمه می گیرد.(1199)
947 - امام صادق (علیه السلام):
پوشیده ترین و پنهان ترین جایی که شیطان برای چیره شدن بر آدمیزاد می یابد، این است که در زیر ناخن ها جای گیرد.(1200)
948 - امام صادق (علیه السلام):
کوتاه کردن ناخن ها از سنت است.(1201)
949 - امام صادق (علیه السلام):
کوتاه کردن ناخن ها، گرفتن سبیل و تراشیدن (موی) عانه در احرام، از سنت است.(1202)