فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

ب - مالیدن سفال بر بدن در حمام

841 - امام علی (علیه السلام):
زنهار! مبادا که کسی در حمام، به پشت بخوابد؛ زیرا این کار، چربی کلیه ها را ذوب می کند؛ و مباد کسی پاهای خود را سفال (سنگ پا) بکشد؛ زیرا این کار، جذام می آورد.(1067)

ج - خوردن غده

842 - امام علی (علیه السلام):
هر گاه کسی از شما گوشت خرید، غذه ها را از آن بیرون آورد؛ زیرا آنها رگ جذام را تحریک می کنند.(1068)

د - خوردن تره تیزک به هنگام شب

843 - امام صادق (علیه السلام):
هر کس شب هنگام، تره تیزک(1069) بخورد، رگ جذام به بینی او حمله کند و چون شب بخوابد، خون دماغ شود.(1070)
همچنین بنگرید به: ص 493 (جرجیر).