فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

الف - غسل کردن با آبی که پیش تر در آن غسل شده است

840 - امام رضا (علیه السلام):
هر کس با آبی غسل کند که پیش تر در آن غسل شده است و بدین سبب به جذام مبتلا شود، کسی جز خود را نکوهش نکند.(1066)

ب - مالیدن سفال بر بدن در حمام

841 - امام علی (علیه السلام):
زنهار! مبادا که کسی در حمام، به پشت بخوابد؛ زیرا این کار، چربی کلیه ها را ذوب می کند؛ و مباد کسی پاهای خود را سفال (سنگ پا) بکشد؛ زیرا این کار، جذام می آورد.(1067)

ج - خوردن غده

842 - امام علی (علیه السلام):
هر گاه کسی از شما گوشت خرید، غذه ها را از آن بیرون آورد؛ زیرا آنها رگ جذام را تحریک می کنند.(1068)