فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

9/1 - 4 - خضاب کردن

809 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
بر شما باد مهتر همه خضاب ها، حنا، که پوست را پاکیزه می کند و بر توان همبستری می افزاید.(1029)
810 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
هر کس حنا بر بدن خود بمالد و با آن خضاب کند، خداوند، او را تا هنگامی که بخواهد دیگر بار خضاب کند، از سه چیز در امان می دارد: جذام، پیسی و خوره.(1030)
811 - امام صادق (علیه السلام):
حنا کردن، در پی نوره کشیدن، مایه ایمنی از جذام و پیسی است.(1031)

9/1 - 5 - آغاز کردن غذا با نمک

812 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
- خطاب به امام علی (علیه السلام) -: بر تو باد نمک؛ چرا که در آن، شفای هفتاد درد است که کمترین آنها جذام، پیسی و دیوانگی است.(1032)
813 - امام صادق (علیه السلام):
بر شما باد آن دو سفید: نان و نمک... که ایمنی از جذام و پیسی و دیوانگی، در نمک است.(1033)
ر. ک: ص 621 (نمک).

9/1 - 6 - نوشیدن سویق با روغن زیتون

814 - امام صادق (علیه السلام):
نوشیدن سویقی(1034) که با روغن زیتون فراهم آمده باشد، گوشت را می رویاند، استخوان را استحکام می بخشد، پوست را نازک می کند و بر توان جنسی می افزاید.(1035)