فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

7/8 - آنچه برای درمان کرم های شکم، سودمند است

7/8 - 1 - سرکه شراب

756 - امام علی (علیه السلام):
سرکه شراب بخورید(961)؛ چرا که کرم ها را در شکم می کشد.(962)
757 - امام صادق (علیه السلام):
سرکه شراب، جنبندگان شکم را می کشد.(963)
758 - امام صادق (علیه السلام):
بر تو باد (خوردن) سرکه شراب؛ چرا که هر جنبنده ای را در درونت می کشد.(964)

7/8 - 2 - خرما خوردن ناشتا

759 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
ناشتا خرما بخورید؛ جرا که کرم های شکم را می کشد.(965)
760 - امام صادق (علیه السلام):
هر کس به هنگام خواب، هفت خرمای عجوه(966) بخورد، خرماها کرم های شکم او را می کشند.(967)