فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

7/5 - 2 - تره

744 - الکافی:
- به نقل از فرات بن احنف -: از امام صادق (علیه السلام)، درباره تره پرسیدند. فرمود: آن را بخور؛ چرا که در آن، چهار ویژگی است: بوی دهان را خوش می سازد؛ بادها را (از بدن) می راند؛ بواسیر را ریشه کن می کند؛ و برای کسی که بر (خوردن) آن مداومت ورزد، مایه ایمنی از جذام است.(947)
ر. ک: ص 591 (خوردن تره تازه / ح 1934).

7/5 - 3 - زردک

745 - امام صادق (علیه السلام):
زردک، مایه ایمنی از قولنج و بواسیر است و توان نزدیکی را تقویت می کند.(948)

7/5 - 4 - برنج

746 - امام صادق (علیه السلام):
برنج، خوب خوراکی است! روده ها را فراخ می کند و بواسیر را ریشه کن می سازد. ما بر مردم عراق، غبطه می خوریم که برنج و خرما خرک می خورند. این دو، روده ها را فراخ می کنند و بواسیر را ریشه کن می سازد.(949)