فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

5/3 - اشاره به حکمت نهفته در شش ها

515 - امام صادق (علیه السلام):
- به طبیب هندی -: قلب به شکل میوه صنوبر است؛ زیرا وارونه است. یک سر قلب، باریک قرار داده شده است تا لابه لای ریه برود و با سردی آن خنک شود، مبادا که مغز از گرمای آن بسوزد. ریه، دو پاره قرار داده شده است تا قلب، در لابه لای فشارگاه های آن قرار گیرد و با حرکت آن، خنک شود.(659)
516 - امام صادق (علیه السلام):
عقل از قلب است، اندوه از جگر، نفس از ریه.(660)

5/4 - جلوگیری از بعضی بیماری های بینی و حنجره

517 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
چون کسی از شما وضو می گیرد، آب را به بینی خویش ببرد و بیرون افکند.(661)
518 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
هر گاه کسی از شما از خواب برخیزد، وضو بسازد و سه بار آب در بینی بچرخاند و بیرون بریزد؛ چرا که شیطان در بن بینی(662) جای می گیرد.(663)
519 - امام علی (علیه السلام):
شستشوی دهان و بینی، سنت و مایه پاکی دهان و بینی است و انفیه کردن، مایه سلامت سر و پاکسازی بدن و همه انواع سر درد است.(664)
520 - امام رضا (علیه السلام):
هر کس می خواهد گوش هایش و نیز زبان کوچکش فرو نیفتد، هیچ گاه شیرینی نخورد، مگر این که پس از آن، سرکه غرغره کند.(665)

5/5 - آنچه برای درمان برخی بیماری های بینی و حنجره، مفید است

521 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
خداوند (عزوجل) به موسی بن عمران، وحی فرستاد که: غذا را با نمک، آغاز کن و با نمک، پایان ده؛ چرا که در نمک، درمان هفتاد درد است که کمترین آنها دیوانگی، جذام، پیسی، گلو درد، دندان درد و شکم درد باشد.(666)
522 - المستدرک:
- به نقل از جابر -: زنی نزد پیامبر خدا آمد و گفت: ای پیامبر خدا! این کودک، گلو درد دارد.
فرمود: حلق های فرزندان خویش را مسوزانید. بر شما باد قسط(667) هندی و بر داع(668). با آنها برایش انفیه کنید.(669)
523 - المستدرک:
- به نقل از جابر -: زنی با فرزندش نزد عایشه بود و از سوراخ های بینی آن کودک، خون می آمد. در این هنگام پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در آمد. پرسید: این را چه شده است؟.
گفت: گلو درد دارد.
فرمود: وای بر شما! کودکان خویش را مکشید. هر مادری که فرزندش به گلو درد گرفتار شود، قدری بستک هندی بردارد و در آب بساید و سپس به کودک انفیه کند.
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، سپس عایشه را به این کار، امر فرمود. او این کار را با کودک انجام داد و وی، بهبود یافت.(670)
524 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
بر شما باد مرزنگوش! آن را ببویید، که برای ناتوانان از بویایی، خوب است.(671)
525 - امام صادق (علیه السلام):
برای گلودرد، چیزی همانند شوربای شیر نیافته ایم.(672)
ر. ک: ص 559 و 560 ح 1841 و 1842.