فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

4/3 - پیشگیری از برخی بیماری های گوش

505 - امام رضا (علیه السلام):
هر کس می خواهد گوش هایش درد نگیرد، به هنگام خواب در آنها پنبه بگذارد.(649)

4/4 - آنچه برای برخی بیماری های گوش، سودمند است

506 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
سداب برای درد گوش، مفید است.(650)
507 - طب الائمه (علیهم السلام):
- به نقل از ابراهیم بن محمد -: یکی از اولیاء، نزد یکی از ائمه (علیه السلام) از درد گوش و خروج چرک و خون از آن، اظهار ناراحتی کرد.
امام (علیه السلام) فرمود: قدری پنیر کاملا کهنه بردار، آن را خوب نرم کن و بساب. سپس با شیر زن درآمیز. آنگاه بر آتش ملایم، گرم کن و سپس، قطره هایی از آن را در گوشی که از آن خون می آید، بریز. به خواست خداوند (عزوجل) بهبود خواهد یافت.(651)
508 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
خرج کردن یک درهم برای خضاب، بهتر از انفاق یک درهم در راه خداست. این کار، چهارده خواصیت دارد:... باد را از گوش ها دور می کند.(652)

فصل پنجم: دستگاه تنفس