فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

3/5 - 1 - به

454 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
به بخورید و به همدیگر هدیه دهید؛ چرا که چشم را جلا می دهد و دوستی را در دل می رویاند.(595)
455 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
خوردن به، تیرگی چشم را از میان می برد.(596)

3/5 - 2 - خرما

456 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
- درباره خواص خرمای برنی -: این جبرئیل است که به من خبر می دهد که در این خرمایتان نه ویژگی است:(597)... و بر شنوایی و بینایی تان می افزاید.(598)

3/5 - 3 - پیاز

457 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
اگر به آبادی ای وبا زده در آمدید و از وبای(599) آن ترسیدید، بر شما باد پیاز آن؛ چرا که چشم را جلا می دهد...(600).(601)