فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

ل - کندر

365 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
به زنان آبستن خود، کندر بدهید؛ چرا که عقل کودک را افزون می کند.(488)
366 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
بر شما باد کندر؛ چرا که... عقل را افزون می کند، ذهن را ذکاوت می دهد، چشم را جلا می بخشد و فراموشی را از میان می برد.(489)
367 - امام رضا (علیه السلام):
فراوان کندر بخورید، آن را در دهان نگه دارید و بجوید. برای من، جویدن آن، دوست داشتنی تر است؛ بلغم معده را می زداید و آن را تمیز می کند، عقل را استحکام می بخشد و غذا را می گوارد.(490)
ر. ک: ص 340 (غذاهایی که برای جنین، سودمند است).

م - گوشت

368 - امام صادق (علیه السلام):
گوشت، گوشت می رویاند و بر عقل می افزاید؛ و هر کس آن را چند روز واگذارد، عقلش تباه شود.(491)

2/3 - آنچه بر توان ذهن می افزاید

369 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
هر کس ناشتا به خوردن مویز مداومت کند، فهم و حافظه و ذهن، روزی او می شود و از بلغم وی، کاسته می شود.(492)
370 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
به بخورید؛ چرا که ذهن را افزون می کند.(493)
371 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
بر شما باد کندر؛ چرا که... عقل را افزون می کند و ذهن را ذکاوت می دهد.(494)
372 - امام صادق (علیه السلام):
انار را با پیه (495) آن بخورید؛ چرا که معده را می پالاید و ذهن را افزون می کند.(496)
373 - الکافی:
- به نقل از محمد بن علی همدانی -: مردی در خراسان، نزد امام رضا (علیه السلام) بود. در این هنگام، نزد ایشان سفره ای گستردند که در آن، سرکه و نمک بود. امام (علیه السلام) با سرکه آغاز کرد. آن مرد گفت: فدایت شوم! به ما فرموده ای که با نمک، آغاز کنیم.
فرمود: این، همانند آن (یعنی نمک) است. سرکه، ذهن را استحکام می بخشد و عقل را افزون می کند.(497)
ر. ک: ح 376.