فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

9 - رمضان - عاشورا

و بدینسال باید در طلب خورشید بود، و به طلب خورشید رفت. و باید راه خورشیدی را در دل شب سپرد. باید همه آماده باشند. بویژه جوانان، تا زمینه های طلوع طلایع حق آماده گردد...
و تا اندک اندک... علائم عمده ظهور - یکی پس از دیگری - واقع شود، و تا حوادث و مشکلات پیش از ظهور رخ دهد، و تا رمضان بزرگ برسد، و فریاد جهانی دعوت حق همه جاگیر شود، و تا سپس هلال محرمی بدمد که در روز عاشورای آن - روز شنبه(510)- امام مهدی (علیه السلام)، از مکه، اعلام قیام کند، و به جنگهای خونین بزرگ دست یازد، و درفش ملحمه های سترک را برافرازد،(511) و به نابود کردن مستکبران و ابرقدرتان بپردازد، و نارواییها را براندازد، و سختیهای روزگار را برطرف سازد، و اموال را میان همه به تساوی قسمت کند، و آزادی روزگار را برطرف سازد، و اموال را میان همه به تساوی قسمت کند، و آزادی واقعی و انسانی را به پیرامون حق و به مومنان به حق، با کمک اهل حق، ارزانی دارد. مهدی (علیه السلام) را هم فرشتگان یاری می کنند، هم مومنان... همچنین رعب و ترسی که از قیام او در دل سرکشان می افتد، نیز از عوامل مهم پیروزیهای اوست. از شیوع اخبار انقلاب مهدی و قدرت و قاطعیت او، قدرتمندان و ارتشهای آنان، روحیه خویش را از دست می دهند، و بسیاری از آنان در برابر هجوم سپاهیان مهدی - بلکه پیشاپیش - از پای درمی آیند.
او بدینگونه فرا می رسد، و معتقدان و حق پرستان به سوی او می شتابند و نزد او گرد می آیند. امام پس از مدتی، اعلام قیام می کند و - با نام خدا - به پا می خیزد، و جهان را از عدل و داد، و نور و برهان و لبریز می سازد - چنانکه امیر المؤمنین علی (علیه السلام) فرمود:
یملا الارض عدلا و قسطا، و نورا و برهانا...(512)

10 - سلام بر آل یاسین

سلام بر آل یاسین. سلام بر فریاد خدا، و پرورنده آیات خدا.
سلام بر تالی قرآن و مبین علوم آن .سلام بر صاحب اسرار ربانی، و مجرای اراده الاهی.
سلام بر تو ای میثاق موکد، و ای میعاد مسلم! ای پرچم افراشته و ای دانش انباشته! ای مظهر رحمت بیکران، و ای فریادرس درماندگان! سلام بر تو، در همه شبها و روزها، و همه هنگامها و لحظه ها... در آن هنگامها که نماز می گزاری، یا دعا می خوانی، یا رکوع و سجود می کنی!
سلام بر تو، در بامدادان روشن، و در شبان تیره! سلام بر تو، ای پیشوای آرمانها، و ای امید جانها!
سلام بر وصی اوصیا، و گزیده اولیا. سلام بر فرزند نورهای تابان، و درفشهای نمایان. سلام بر نور بی پایان الاهی، و حجت ناپنهان خدایی. سلام بر زنده کننده مومنان، و نابود سازنده کافران.
سلام بر مهدی امتها، و یکی کننده ملتها. سلام بر قائم منتظر، و عدل همه جا گستر. سلام بر شمشیر بران، و ماه تابان. سلام بر بهار زندگی، و روح سرور و پایندگی. سلام بر مهدی که خدا به امتها آمدن او را نوید داده است، تا به دست او همه را تابع یک دین سازد، و طرح اتفاق در همه جان در اندازد...

11 - خونخواه شهیدان تاریخ

کجا رفتند راهنمایان، و چه شدند برگزیدگان؟ کجایند خورشیدهای درخشان، و ماههای تابان؟ کجایند درفشهای دین، و استوانه های علم و یقین؟
کجاست بقیة الله، مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله؟ که در جهان هست و زمین خالی از او نیست. کجاست آن کسی که کژیها و کاستیها را به سامان می آورد؟ کجاست آن کس که رسم ستم و بیداد را، از همه جا، بر می اندازد؟ کجاست آن یادگار پیامبر و امامان؟ کجاست آن آرمان مطلوب حق پرستان؟ کجاست نابود کننده سرکشان و خود سران؟ کجاست ریشه کن کننده معاندان و گمراهی آفرینان و خدا ناشناسان؟ کجاست عزت بخش دوستان و خوار ساز دشمنان؟
کجاست گسترنده فضیلت و تقوی در همه جان؟ کجاست قبله مقصود دوستان؟ کجاست راز بی پایی زمین و آسمان؟ کجاست فاتح بزرگ گیتی و افرازنده پرچم هدایت و ایمان؟ کجاست سازمان دهنده گروههای اصلاح طلب و باایمان؟ کجاست طلب کننده خون پیامبران و پیامبر زادگان؟ کجاست انتقام گیرنده خون حسین سرور شهیدان؟...
کجاست فرزند محمد مصطفی؟ کجاست فرزند علی مرتضی؟ کجاست فرزند خدیجه کبری؟ کجاست فرزند فاطمه زهرا؟...
ای جانها همه فدای تو، و ای ما همه برخی تو! ای زاده گزیدگان مهذب و پاکان مطهر! ای زاده مشعلهای فروزان، و اختران تابان، و درفشهای نمایان! ای زاده دانشهای کامل، و سنتهای مشهور، و حقایق مأثور! ای زاده معجزات موجود، و دلایل مشهود! ای زاده صراط مستقیم، تبأ عظیم! ای زاده آیات بینات، و حجتهای بالغات! ای زاده طه و یاسین، و ذاریات و عادیات! ای زاده صاحب معراج، و آورنده منهاج!... آیا تو در کجا به سر می بری، و در چه سرزمینی زندگی می کنی؟ چقدر دشوار است که همگان را ببینیم و تو را نبینیم؟! چقدر سخت است که سخنان همه را بشنویم و سخن تو را و صدای تو را نشنویم؟! تو از ما پنهانی، لیکن بیرون از ما نیستی! تو از ما دور نشده ای! تو آرمان مشتاقانی! تو مطلوب معتقدانی! تو سرلوحه شرف و عظمتی! تو کعبه بزرگی و عزت و حریتی؟
ای عزیز مصر هستی، و ای زبده وجود و تجلی! ای مظهر خدای رحمان، و ای پیشوای دلسوز مهربان! ای معطی علم، و ای مربی عقل! ای محیی روح، و ای حیات جان! تا کی در طلب تو سرگردان باشیم؟ تا کی تو را بجوییم و به دیدار تو نایل نیاییم؟ تا کی در جستجوی تو از دیده خون بیفشانیم؟...
آیا شود که شام تار فراق به صبح باز وصال بدل گردد؟ آیا رسد روزی که تو پرچم نصر الاهی را بر افراشته باشی، و ما گرداگرد تو را گرفته باشیم، تو امامت کنی و ما با تو نماز گزاریم، نماز خون و قیام، نماز راز و نیاز؟! آیا رسد روزی که بنگریم سراسر جهان را از عدل و داد آکنده ای، و دشمنان حق و عدالت را خوار و ناتوان ساخته ای، و سرکشان و حق ناباوران را نابود کرده ای، و ریشه مستکبران را برآورده ای، و ابرقدرتان را از صفحه روزگار برانداخته ای؟ آیا می شود که چنین روزی را ببینیم و خدای را بر این نعمت بزرگ سپاس گزاریم، و فریاد برآوریم: الحمد لله رب العالمین.