فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

8 - شور طلب

با اعتقاد راستین، و ایمان و یقین، و ولاء و محبت، و آگاهی و بصیرت، و ثبات و پایداری، و خردمندی و فرزانگی، و دل روشن، و درک درست، و عقل بیدار، و اندیشه باز، و ذهن وسیع، و عمل صالح، و خدمت به خلق، و کردار شایسته، و نشر آگاهی، باید منتظر ظهور حق و تشکیل دولت حق بود. باید خود را برای مراحل مقدماتی آن حکومت: آشوبها، سختی ها، قیامها و انقلابها آماده ساخت. باید آماده بود، و برای فرج آل محمد و ظهور قائم موعود دعا کرد. باید طلب کرد و طلب کرد، و در طلب شور داشت. دعا برای فرج مهدی، و نزدیک شدن ظهور او، دعا برای فرج و گشایش کار خود ما، بلکه فرج و گشایش کار همه انسانها و انسانیتهاست. این است که باید دعا کرد. باید یقین داشت و با یقین آماده بود، و با آمادگی دعا کرد. نباید از دعا غفلت داشت، و از طلب دست برداشت.(509) دعا و توسل به درگاه خدا، و درخواست از خدا، و خواندن دعاهای که رسیده است، و طلب عنایت خدا، همیشه موثر است و آثار بسیار دارد، بویژه درباره امر عظیم و خیر عالم، یعنی: ظهور مهدی، و نزدیک شدن رهایی انسان، و فرا رسیدن فرج اعظم، و فوز اکبر، و نجات بزرگ.
آری:
جان ما شیفتگان وصل شما می طلبد - این نه از بخت خود از لطف خدا می طلبد
و این است و این چنین است حال شیفتگان و دلدادگان، و محبت شعاران، و طلب پیشگان، دردمندان و دوستداران، فروغ آشنایان و خورشید طلبان...
عمر ما شیفته حالان چه عجب می گذرد؟ - رسته از دور جمادی ز رجب می گذرد
خوش بود منتظران را طلب طلعت دوست - عمر آن است که در شور طلب می گذرد
گر نه اندر طلب چهره آن خورشیدی - عمر بی بار، تو را، از چه سبب می گذرد
خون خورشید دلان در رگ خونبار زمان - تا بگیرد ز تن چرخ سلب می گذرد
ر شبستان به سر آورده و خورشید طلب - راه خورشیدی ما در دل شب می گذرد
از خراسان برسند آنهمه رایات سیاه - گر چه این کبکبه از شام و حلب می گذرد
عیسی آنگه به نماز آید و موسی به طواف - اینچنین کار، در آنجا، به ادب می گذرد
اسم اعظم که همه سر خدایی است عجب - که گه و گاه، ز نام تو، به لب می گذرد
ای خوش آن حسن جهانگیر که یک جلوه او - از سرای عجم و ملک عرب می گذرد
شام هجران که به دل کوه غم آورد فرود - باز با یاد وصالی به طرب می گذر

9 - رمضان - عاشورا

و بدینسال باید در طلب خورشید بود، و به طلب خورشید رفت. و باید راه خورشیدی را در دل شب سپرد. باید همه آماده باشند. بویژه جوانان، تا زمینه های طلوع طلایع حق آماده گردد...
و تا اندک اندک... علائم عمده ظهور - یکی پس از دیگری - واقع شود، و تا حوادث و مشکلات پیش از ظهور رخ دهد، و تا رمضان بزرگ برسد، و فریاد جهانی دعوت حق همه جاگیر شود، و تا سپس هلال محرمی بدمد که در روز عاشورای آن - روز شنبه(510)- امام مهدی (علیه السلام)، از مکه، اعلام قیام کند، و به جنگهای خونین بزرگ دست یازد، و درفش ملحمه های سترک را برافرازد،(511) و به نابود کردن مستکبران و ابرقدرتان بپردازد، و نارواییها را براندازد، و سختیهای روزگار را برطرف سازد، و اموال را میان همه به تساوی قسمت کند، و آزادی روزگار را برطرف سازد، و اموال را میان همه به تساوی قسمت کند، و آزادی واقعی و انسانی را به پیرامون حق و به مومنان به حق، با کمک اهل حق، ارزانی دارد. مهدی (علیه السلام) را هم فرشتگان یاری می کنند، هم مومنان... همچنین رعب و ترسی که از قیام او در دل سرکشان می افتد، نیز از عوامل مهم پیروزیهای اوست. از شیوع اخبار انقلاب مهدی و قدرت و قاطعیت او، قدرتمندان و ارتشهای آنان، روحیه خویش را از دست می دهند، و بسیاری از آنان در برابر هجوم سپاهیان مهدی - بلکه پیشاپیش - از پای درمی آیند.
او بدینگونه فرا می رسد، و معتقدان و حق پرستان به سوی او می شتابند و نزد او گرد می آیند. امام پس از مدتی، اعلام قیام می کند و - با نام خدا - به پا می خیزد، و جهان را از عدل و داد، و نور و برهان و لبریز می سازد - چنانکه امیر المؤمنین علی (علیه السلام) فرمود:
یملا الارض عدلا و قسطا، و نورا و برهانا...(512)

10 - سلام بر آل یاسین

سلام بر آل یاسین. سلام بر فریاد خدا، و پرورنده آیات خدا.
سلام بر تالی قرآن و مبین علوم آن .سلام بر صاحب اسرار ربانی، و مجرای اراده الاهی.
سلام بر تو ای میثاق موکد، و ای میعاد مسلم! ای پرچم افراشته و ای دانش انباشته! ای مظهر رحمت بیکران، و ای فریادرس درماندگان! سلام بر تو، در همه شبها و روزها، و همه هنگامها و لحظه ها... در آن هنگامها که نماز می گزاری، یا دعا می خوانی، یا رکوع و سجود می کنی!
سلام بر تو، در بامدادان روشن، و در شبان تیره! سلام بر تو، ای پیشوای آرمانها، و ای امید جانها!
سلام بر وصی اوصیا، و گزیده اولیا. سلام بر فرزند نورهای تابان، و درفشهای نمایان. سلام بر نور بی پایان الاهی، و حجت ناپنهان خدایی. سلام بر زنده کننده مومنان، و نابود سازنده کافران.
سلام بر مهدی امتها، و یکی کننده ملتها. سلام بر قائم منتظر، و عدل همه جا گستر. سلام بر شمشیر بران، و ماه تابان. سلام بر بهار زندگی، و روح سرور و پایندگی. سلام بر مهدی که خدا به امتها آمدن او را نوید داده است، تا به دست او همه را تابع یک دین سازد، و طرح اتفاق در همه جان در اندازد...