فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

13 - انتظار و ضد انتظار

روشن است که چون شناختی از انتظار و منتظر پیدا شد، و معیارهای این دو معلوم گشت، و در آن معیارها با دقت و تامل نگریسته شد، ضد انتظار و ضد منتظر نیز شناخته می شود. چه بسا مردمی، یا کسان چندی بپندارند که منتظرانند، و از ثواب و ارج انتظار و منتظران برخوردار، لیکن چنین نیست. چه بسا کسانی تصور کنند که در حال افضل عبادات به سر می برند، یعنی انتظار فرج - چنانکه در احادیث رسیده است - اما چنین نیست.
جامعه ای که از نظر اعتقاد و بصیرت، و عمل و اخلاق، و حضور و اقدام، و آمادگی و ثبات، و طهارت و زهد، و شعور و شناخت، و عدل و احسان، و آنچنانکه پیشوایان گفته اند و خواسته اند نباشد، چگونه منتظر محسوب خواهد گشت؟
کسانی و مردمی که فاقد ویژگیهایی اند که یاد شد، چه بسا - با توجه و تامل در واقعیت انتظار - ضد انتظار، و ضد منتظر محسوب گردند، نت منتظر.
در احادیث و تعالیم رسیده است که عفت و ورع و صلاح پیشه سازید. در روزگار انتظار صبور باشید. دوران غیبت را طولانی نشمارید، زیرا که وعده خدایی حق است، و اگر چه به طول انجامد خواهد رسید. در کار تشکیل حکومت حقه عجله نکنید. صبر پیشه سازید...(431)
صبر در تعبیرات تعلیمی دین، در مواردی بسیاری، به معنای صبر بر طاعت و زحمت عبادت است، و صبر بر خودداری از معصیت و دوری از لذایذ دنیا و گناه...صبر را، در تعالیم تشیع، نمی تواند صبر در برابر ظلم و منکرات دانست. با این وصف، مسئله انتظار و لزوم آمادگی، در ارتباط با صبر و تحمل و شکیبایی، تغییری نمی کند. همه آنچه تکلیف منتظران است، برجا و ثابت است، چه منتظران صبور و بردبار باشند، یا شتاب پیشه و نابردبار.
انسان منتظر، نمی تواند به نام صبر، خواص اعتقادی و عملی، و آمادگیهای نظامی و اقدامی را - که در احادیث ائمه بر آنها تاکید شده است - از کف بنهد، و از حالت حضور تکلیفی انتظار، به حالت غیاب تکلیفی در آید، و ضد انتظار گردد. انسان نمی تواند به نام انتظار، ظلم را - که همیشه مبارزه با آن تکلیف است - قبول کند، و زیر بار ظلم و حکومت ظالم برود. سخن این است.
دوست دارم یکبار دیگر به این سخن بر گردم که آنچه در پاره ای احادیث رسیده است که عجله نکنید، و در این کار شتاب نداشته باشید، اینها به معنای صبر بر ظلم و سکوت در برابر محو دین خدا و آثار دین، و قبول سلطه جباران و تسلط آنان بر دین و نوامیس مسلمین نیست، بلکه این احادیث، بعین به همان معنای عجله نکردن در رسیدن دولت حقه جهانی مهدی علیهم السلام است. چون این عجله چه بسا باعث شود که کسانی تحمل و برد باری خویش را از دست بدهند، و آهنگ تاسیس همان حکومت جهانی مهدوی بکنند، و بدان آهنگ به پاخیزند. و این امر شدنی نیست. زیرا که تاسیس دولت جهانی واحد الاهی، و نشر عدالت آفاقی و انفسی، ویژه دوران همان ولی الله اعظم است و بس.
همچنین شتابداری ممکن است باعث شود که برخی از مردم که به حکمت غیبت و انتظار و اسرار الاهی توجه ندارند، دچار ناامیدی گردند. این است که از عجله درباره فرا رسیدن ظهور و دولت مهدی علیهم السلام و شتاب در ای امر نهی کرده اند، و دستور صبر داده اند. یعنی انسان منتظر، درباره رسیدن دولت مهدی شتاب نکند، و بیتابی نشان ندهد. این نهی از عجله، حتی در نهج البلاغه(432) و سخنان علی علیهم السلام نیز آمده است. از اینجا معلوم میشود، که مردمان درباره بر پا شدن دولت الاهی در جهان، و از میان رفتن ستم و بدبینی، چنان عجله داشته اند، و به این امر چنان علاقه نشان می دادند و البته آرزوی هر انسان آزاده ای همین است، که حتی در زمان امام اول، علی ابن ابیطالب علیهم السلام نیز، آثار این تسرع و شتابگری پیدا بوده است، تا جای که لازم می شده است که علی علیهم السلام، گاه گاه، مردم را از این شتابگری و شتابزدگی باز دارد، و یاد آور گردد که تشکیل آن حکومت، بعدها، و بعد از افتادن کارها و رخ نمودن حادثه ها و ملحمه ها، به وقوع خواهد پیوست.(433)
نمی توان پذیرفت که دین اسلام، و ائمه طاهرین (علیه السلام)، صبر بر ظلم و ترک امر به معروف و نهی از منکر را، برای مسلمین تجویز کرده باشد، دینی که می گوید:
و ما اعمال البر کلها، والجهاد فی سبیل الله، عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، الا کنفثه فی بحر لجی. و ان الامر بالمعروف، و النهی عن المنکر، لایقربان من اجل، و لاینقصان من رزق. و افضل من ذلک کلمه عدل، عند امام جائر.(434)
- همه کارهای خیر، و جنگ در راه خدا، در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر، مانند آب دهانی است در برابر دریایی موج خیز. امر به معروف و نهی از منکر کردن، نه اجل کسی را نزدیک می کند، و نه روزی کسی را می کاهد.(435)و از همه اینها همه اعمال خیر، جنگ رد راه خدا، امر به معروف و نهی از منکر کردن، افضل و برتر، گفتن یک سخن درباره عدل است، در نزد حاکم جابر و ستمگر.
این سخن علی علیهم السلام است. و دهها و دهها از اینگونه تعلیم در اسلام رسیده است. در این صورت، آیا ممکن است بپذیریم که در دوره طولانی غیبت و انتظار، مسلمانان از چنین تکالیفی معاف، و از چنین اجرها و فضیلتهایی محرومند؟!

14 - نقش نیروهای مردمی

خوب است حالا که سخن از آمادگیها می گوییم، بصراحت یاد آور شویم که در انقلاب بزرگ مهدی علیهم السلام، نیروهای مردمی نقش دارند، نقشی عمده. درست است که پاره ای از مسائل مربوط به امام غایب، جزء مسائل ماورای طبیعت است: غیبت، طول عمر، داشتن میراث پیامبران و...و غلبه بر سراسر جهان. اینها مسئله عادی نیست، بلکه اموری الاهی است، و مهدی خود، غیب الله و سرالله است. ظهور و تسلط او بر جهان، و غلبه او بر شرق و غرب عالم نیز، تا حدودی در ارتباط با همین جنبه الاهی و ماورای طبیعت است، که اشاره خواهیم کرد. اینها همه هست، و در تعالیم رسیده است، و درست است. لیکن باید در نظر داشت که یک طرف قضیه این ظهور و انقلاب، انسان است. مهدی می آید تا به کمک انسان و انسانیت برخیزد، و دست انسان را بگیرد، و جهان انسانی را پدیدار سازد. و انسان، موجودی است که در قلمرو تکلیف و اختیار حرکت می کند. بنابراین، در دوران ظهور نیز، همین تکلیف و اختیار هست. انسان در آن جریان بزرگ نیز حضور دارد، آنهم حضور اختیاری و تکلیفی. و همین است که در هنگام ظهور نیز برخی از مردم، حق را اختیار می کنند و در پی مهدی به راه می افتند، و برخی باطل را اختیار می کنند، و رو در روی مهدی می ایستند. البته اینان نابود می شوند، چه در روزگار ظهور حق بزرگ، به بدان و بد خواهان و باطل و باطل گرایان مهلت داده نمی شود، تا چونان خار در گلستان انسانیت بمانند و ببالند، و جان انسان و انسانیت را بگزند و رنجه دارند، و از بالیدن جوانه های حق و فضیلت، در آفاق حیات بشری، جلوگیری کنند، دیگر هرگز چنین نخواهد بود. باری، این را می گفتیم که عنصر تکلیف و اختیار، در آن روزگار نیز حضور کامل دارد. و انسان، در کنار مهدی، وارد صحنه می شود. و عدل جهانی، به رهبری مهدی، و با کمک انسانهای مقاوم و مبارز، تحقق می پذیرد. بنابر این، اصل یاد شده، یعنی نقش نیروهای مردمی در تحقق - یافتن حکومت مهدی علیهم السلام، باید همواره در یادها باشد، تا آمادگیها را فراهم آورد. شیعه معتقد، که در قدیم اسلحه نگاه می داشته است، و علمای دین و ائمه جماعت، که جوانان را به تمرین امور جنگی و تیراندازی وادار می کرده اند، برای همین حضور و دخالت مردم، در پیشبرد کارهای حکومت مهدی بوده است. و جالب هم همین است که انسان خود بکوشد تا حق را حاکم بسازد. انسان ضایع - شده در طول تاریخ، و خرد شده در زیر پای مستکبران و جباران، و در منجلاب فلسفه ها وایسمها و مرامها، در پرتو عنایات حق و رهبریها و مددهای خلیفه حق، چنان به قوام می آید، که خود، حکومت حق و عدل جهانی را می گستراند، و خود در شمار یاوران مظهر عدل مطلق جای می گیرد، و با کمک رهبری الاهی، عدالت آفاقی را به همه سوی گسترش می دهد، و آنگاه رهبر، عدالت انفسی را پیریزی می کند، و بسط می دهد.
آنچه یاد کردیم، یعنی حضور نیروهای مردمی در تشکیل حکومت مهدی علیهم السلام، از احادیث و تعالیم دین گرفته شده است. و این امر قابل توجه بسیار است. و این امر قابل توجه بسیار است. در احادیث ائمه طاهرین علیهم السلام، بصراحت ذکر شده است که مهدی، به هنگام ظهور، از مردم کمک و یاری می طلبد. و این بدان سبب است که هم مردمان را به راه سعادت و حق ببرد، و به فیض فداکاری در راه استوار ساختن حق و عدالت نایل بسازد،و هم حرکت انسانی و قیام جهانی خویش را تا جایی که ممکن است با دست خود مردم به ثمر برساند. در احادیث می خوانیم:
مهدی از مردم یاری می طلبد. یکی از یاران خود را می خواهد، به او می فرماید: به نزد مردم مکه برو، و بگو: ای مکیان! من فرستاده مهدی ام. مهدی می گوید: ما خاندان رحمتیم، ما مرکز رسالت و خلافتیم. ما ذریه محمد و سلاله پیامبرانیم. مردمان به ما ستم کردند، و بر ما جفا روا داشتند، و از هنگام در گذشت پیامبر - تا هم امروز - حق ما را از ما ستاندند. اکنون، من از شما یاری می طلبیم، به یاری من بشتابید!...(436)
یا ایها الناس! انا نستنصر الله، و من اجابنا من الناس...(437)
ای مردمان، ما از خدا یاری می طلبیم، و از هر کس که از مردم که دعوت ما را بپذیرد، و در صف یاران ما در آید...
انا نستنصر الله، الیوم، و کل مسلم...(438)
ما امروز، از خدا یاری می طلبیم، و از هر مسلمانی که در جهان هست...
در تعالیم رسیده است که بانوان نیز، در این قیام بزرگ، مشارکت دارند. چنانکه از امام محمد باقر علیهم السلام روایت شده است که فرمود:
چون مهدی فریاد بر آورد که ما از خدای یاری می طلبیم و از هر مسلمانی، سیصد و سیزده تن از مردمان نزد او آیند، که با آنان پنجاه زن نیز هست.(439) این جماعت در مکه گرد آیند...(440)
و این شمار، شمار نخستین گروه از یاران مهدی علیهم السلام است، سپس دسته دسته مردمانی که جزء یاران او خواهند بود، از زن و مرد، به آنان خواهند پیوست.

15 - حضور شیعه در صحنه

نباید مایه تعجب شود اگر ببینیم که شیعه، در روزگار ظهور، حضور فعالتری دارد، و در صحنه های مبارزات بزرگ، نقشی عمیق تر و جدی تر ایفا می کند. شیعه ای که به اصل وصایت الاهی - که در همه پیامبران بوده است - اعتقاد دارد؛ شیعه ای که از زمان حیات پیامبر و پس از پیامبر، بنابر آیات قرآن و دستورات موکد پیامبر صلی الله علیه و آله، دنبال علی بوده است و سپس در خط امامت حرکت کرده است؛ شیعه ای که دست از محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله بر نداشته است؛ شیعه ای که همه جا محرومیت دیده و بلا کشیده و زندان رفته و شکنجه شده و شهید داده است؛ شیعه ای که در طول قرنها و سده ها همواره در برابر ستمکاران ایستاده و سازش نکرده است؛ شیعه ای که سینه اش در سقیفه بنی ساعده خرد شده و در ریگزار داغ ربذه به جان آمده و در نبرد جمل و صفین و نهروان حضور یافته و خون داغش در مرج عذرا بر زمین ریخته و از ساباط مداین گذشته و در صحرایی تفتیده طف عاشورا حاضر بوده و شب یازدهم عاشورا را گذرانده است؛ شیعه ای که در کناسه کوفه به دار آویخته شده و سپس پیکرش سوخته و خاکسترش بر باد داده شده است؛ شیعه ای که قتلها و زندانهای امویان را تحمل کرده است؛ شیعه ای که در کنار جسر بغداد پیکر مسموم پیشوای زندانی خود را نگریسته است؛ شیعه ای که زندانهای عباسیان را آکنده داشته است؛ شیعه ای که همه سرزمین های اسلام - از مکه تا بلخ - همه جا را با خون خود رنگین ساخته است و همیشه فریاد او دعوت به حکومت معصوم و مدعای او مبارزه با ظلم و بیدادگری بوده است؛ شیعه ای که بیش از هزار سال است که از جان و دل و با خون و قیام، مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله را طلب کرده است؛ این شیعه اگر در صحنه های انقلاب بزرگ، حضوری فعال داشته باشد، جای هیچ تعجبی نیست. و این شیعه - پس از اینهمه فداکاری و پایداری - اگر حاکم و وارث سراسر زمین بشود، نیز، جای بی توقعی دیگران نخواهد بود، شیعه ای که پیرو متعهد خون آشنایی خط نبوت است، از آدم تا خاتم، و خط وصایت، از علی تا مهدی....
هنگامی که قائم قیام کند، خداوند شیعیان را، از همه شهرها، نزد او گرد می آورد.(441) هنگامی که قائم قیام کند، خداوند هر عیب و نقصی را از شیعیان برطرف می کند، و دلهای آنان را چنان پاره های پولاد می گرداند. قدرت هر مرد از آنان را، به اندازه قدرت چهل مرد قرار می دهد. و آنگاه آنان حاکمان و فرمانروایان زمین خواهند بود، و سران بزرگوار جهان.(442)
و این بیانات، همه، می تواند تاکید بر این امر باشد که شیعه باید همواره حضور اعتقادی و اجتماعی خویش را، و تشکیلات سیاسی و نظامی - یعنی در واقع، حضور شیعی خویش را - در صحنه تاریخ نگاه دارد، تا سر انجام به هنگام ظهور، در محل خود و در جریان اصلی و بحق خود، قرار گیرد.