فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

2 - بعد پارسایی

انسان منتظر حکومت علی وار مهدی موعود، علاوه بر تدین و تقوی، باید پارسا باشد، و خود را چنان که آن پیشوا دوست دارد، بسازد و بدارد، و به او و یاران او شباهت به هم رساند، تا - به لطف خدا - در شمار آنان به حساب آید.
امام صادق می فرماید:
هرکس خوش دارد در شمار اصحاب قائم باشد، باید چشم به راه باشد، و پارسایی پیش گیرد، و کردار با ورع داشته باشد.(405)
در حدیث دیگری، امام محمد باقر (علیه السلام)، می فرماید:
تقوی پیشه سازید، و بار سنگین انتظار را، به کمک ورع و پارسایی به منزل رسانید، و با کوشش بسیار در عبادت و اطاعت خدا.
هر یک از شما دین داران، هنگامی غرق شادمانی می شوید که به آستانه ورود به جهان دیگر پا نهید، و دور دنیا را سپری کنید. آنجا چشمانتان به نعمت الاهی، و کرامت خدایی، و بهشت جاودانی روشن می گردد. آنجاست که همه اندوه ها از میان میرود. و آنجاست که می بینید راهی که شما پیمودید حق بوده است، و راهی که مخالفان شما پیموده اند باطل...(406)

3 - بعد تعقید مکتبی

یکی از ابعاد مهم، در فلسفه عالی تشیع، تقید دقیق به مکتب و خط مکتب است. در صخره استوار اعتقادات شیعی، صخره خون بنیاد صلابت شعار، هیچ خراشی و رگه ای غیر اصیل پذیرفته نیست. تولی و تبری همین است. متابعت عاشقانه از حق و رهبر حق، و مخالفت خصمانه با ناحق.
این تعقید مکتبی، و صلابت اعتقادی، و حماسه داری دینی، و سازش - ناشناسی خطی، از ویژگیهای رهروان راه راه سرخ تشیع پایدار علوی است:
و مالی الا آل احمد شیعة
و مالی الا مشعب الحق مشعب(407)
- من پیرو آل محمدم، نه کسی دیگر، و راهسپر راه بر حق حقم، نه راهی دیگر...
این است شعار شیعه، در طول تاریخ، در آوردگاهها و میدانها، در تبعیدها و زندانها، در خونها و حماسه ها، در آتشها و شعله ها، در فریادها و خروشها...و چنین خواهد بود، تا آن هنگام، که این فریاد، در جام زرین خورشید بریزد، و جهانگیر گردد...
منم بنده اهل بیت نبی - ستاینده خاک پاک نبی
بر این زادم و هم بر این بگذرم - چنان دان که خاک پی حیدرم .(408)
انسانیت، و رعایت ارزش انسان، تنها و تنها در تعالیم علی و آل علی جلوه گر است، و انسان آگاه از این تعالیم، فدایی این راه است، و دشمن هر راه دیگر. دوستی علی و آل علی، دوستی انسان و انسانیت است، و دشمنی با علی و آل علی، دشمنی با انسان و انسانیت.
و انسان منتظر مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله چنین است، در خط آنان است، و جدا و بدور، و بلکه خصم هر راه دیگر، و هر خط دیگر. این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:
خوشا به حال منتظرانی که به حضور قائم برسند، آنان که پیش از قیام او نیز پیرو اویند، با دوست او عاشقانه دوستند و موافق، و با دشمن او خصمانه دشمنند و مخالف.(409)

4 - بعد امر به معروف و نهی از منکر

یکی از تکالیف عمده دینی، امر به معروف و نهی از منکر است. با این دو عمل است که احکام و فرایض الاهی برقرار می ماند، و جامعه دینی از انحراف می رهد. همچنین می دانیم که رضا و خوشنودی مهدی (علیه السلام)، در آن است که معروف عملی می شود، و منکر ترک گردد. بنابر این، انسان منتظر، نمی تواند در این باره بی تفاوت باشد.
بزرگترین امر کننده به معروف، و نهی کننده از منکر، در روزگار ظهور، خود مهدی علیه السلام است. پس چگونه ممکن است که جامعه منتظر، خشنودی مهدی را نخواهند، و در این بعد، به مهدی اقتدا نکند، و به او تشبیه نجوید؟ در حدیثی که کمی پیشتر نقل شد، پیامبر اکرم قید فرمود که حال آن کسان خوش است که در غیاب مهدی نیز به او اقتدا کنند طوبی لمن ادرک قائم اهل بیتی، و هو مقتد به، قبل قیامه.... و شاخص مهم این اقتدا، امر به معروف و نهی از منکر کردن، و خروش داری برای اقامه احکام خدایی است. این امر باید مشخصه عمده انتظار باشد و سیمای آشکار جامعه منتظر....