فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

1 - بعد دینداری

از ویژگیهای انسان منتظر، دینداری است و دیانت پیشگی. جز این نمی توان تصور کرد. انسان، در دوران غیبت، باید با مواظبت بیشتر، به امر دین خود، و به دینداری و صحت اعمال خود بپردازد، و از هر گونه سستی، انحراف و فتور دوری گزیند. و اگر ابتلایی یافت، باز گردد، و در خط صحیح قرار گیرد، و به امام توجه و توسل جوید. امام صادق علیه السلام می فرماید:
برای صاحب الامر غیبتی طولانی است . در این دوران هر کسی باید تقوی پیشه سازد، و چنگ در دین خود زند.(404)

2 - بعد پارسایی

انسان منتظر حکومت علی وار مهدی موعود، علاوه بر تدین و تقوی، باید پارسا باشد، و خود را چنان که آن پیشوا دوست دارد، بسازد و بدارد، و به او و یاران او شباهت به هم رساند، تا - به لطف خدا - در شمار آنان به حساب آید.
امام صادق می فرماید:
هرکس خوش دارد در شمار اصحاب قائم باشد، باید چشم به راه باشد، و پارسایی پیش گیرد، و کردار با ورع داشته باشد.(405)
در حدیث دیگری، امام محمد باقر (علیه السلام)، می فرماید:
تقوی پیشه سازید، و بار سنگین انتظار را، به کمک ورع و پارسایی به منزل رسانید، و با کوشش بسیار در عبادت و اطاعت خدا.
هر یک از شما دین داران، هنگامی غرق شادمانی می شوید که به آستانه ورود به جهان دیگر پا نهید، و دور دنیا را سپری کنید. آنجا چشمانتان به نعمت الاهی، و کرامت خدایی، و بهشت جاودانی روشن می گردد. آنجاست که همه اندوه ها از میان میرود. و آنجاست که می بینید راهی که شما پیمودید حق بوده است، و راهی که مخالفان شما پیموده اند باطل...(406)

3 - بعد تعقید مکتبی

یکی از ابعاد مهم، در فلسفه عالی تشیع، تقید دقیق به مکتب و خط مکتب است. در صخره استوار اعتقادات شیعی، صخره خون بنیاد صلابت شعار، هیچ خراشی و رگه ای غیر اصیل پذیرفته نیست. تولی و تبری همین است. متابعت عاشقانه از حق و رهبر حق، و مخالفت خصمانه با ناحق.
این تعقید مکتبی، و صلابت اعتقادی، و حماسه داری دینی، و سازش - ناشناسی خطی، از ویژگیهای رهروان راه راه سرخ تشیع پایدار علوی است:
و مالی الا آل احمد شیعة
و مالی الا مشعب الحق مشعب(407)
- من پیرو آل محمدم، نه کسی دیگر، و راهسپر راه بر حق حقم، نه راهی دیگر...
این است شعار شیعه، در طول تاریخ، در آوردگاهها و میدانها، در تبعیدها و زندانها، در خونها و حماسه ها، در آتشها و شعله ها، در فریادها و خروشها...و چنین خواهد بود، تا آن هنگام، که این فریاد، در جام زرین خورشید بریزد، و جهانگیر گردد...
منم بنده اهل بیت نبی - ستاینده خاک پاک نبی
بر این زادم و هم بر این بگذرم - چنان دان که خاک پی حیدرم .(408)
انسانیت، و رعایت ارزش انسان، تنها و تنها در تعالیم علی و آل علی جلوه گر است، و انسان آگاه از این تعالیم، فدایی این راه است، و دشمن هر راه دیگر. دوستی علی و آل علی، دوستی انسان و انسانیت است، و دشمنی با علی و آل علی، دشمنی با انسان و انسانیت.
و انسان منتظر مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله چنین است، در خط آنان است، و جدا و بدور، و بلکه خصم هر راه دیگر، و هر خط دیگر. این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:
خوشا به حال منتظرانی که به حضور قائم برسند، آنان که پیش از قیام او نیز پیرو اویند، با دوست او عاشقانه دوستند و موافق، و با دشمن او خصمانه دشمنند و مخالف.(409)