فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

6 - انتظار، ابعاد مکتب (2)

یاد کردیم که انتظار، هم حافظ ابعاد عقیدتی مکتب است، و هم حافظ ابعاد عملی مکتب. در اینجا، به چند بعد، از ابعاد عملی اشاره می کنیم:

1 - بعد دینداری

از ویژگیهای انسان منتظر، دینداری است و دیانت پیشگی. جز این نمی توان تصور کرد. انسان، در دوران غیبت، باید با مواظبت بیشتر، به امر دین خود، و به دینداری و صحت اعمال خود بپردازد، و از هر گونه سستی، انحراف و فتور دوری گزیند. و اگر ابتلایی یافت، باز گردد، و در خط صحیح قرار گیرد، و به امام توجه و توسل جوید. امام صادق علیه السلام می فرماید:
برای صاحب الامر غیبتی طولانی است . در این دوران هر کسی باید تقوی پیشه سازد، و چنگ در دین خود زند.(404)

2 - بعد پارسایی

انسان منتظر حکومت علی وار مهدی موعود، علاوه بر تدین و تقوی، باید پارسا باشد، و خود را چنان که آن پیشوا دوست دارد، بسازد و بدارد، و به او و یاران او شباهت به هم رساند، تا - به لطف خدا - در شمار آنان به حساب آید.
امام صادق می فرماید:
هرکس خوش دارد در شمار اصحاب قائم باشد، باید چشم به راه باشد، و پارسایی پیش گیرد، و کردار با ورع داشته باشد.(405)
در حدیث دیگری، امام محمد باقر (علیه السلام)، می فرماید:
تقوی پیشه سازید، و بار سنگین انتظار را، به کمک ورع و پارسایی به منزل رسانید، و با کوشش بسیار در عبادت و اطاعت خدا.
هر یک از شما دین داران، هنگامی غرق شادمانی می شوید که به آستانه ورود به جهان دیگر پا نهید، و دور دنیا را سپری کنید. آنجا چشمانتان به نعمت الاهی، و کرامت خدایی، و بهشت جاودانی روشن می گردد. آنجاست که همه اندوه ها از میان میرود. و آنجاست که می بینید راهی که شما پیمودید حق بوده است، و راهی که مخالفان شما پیموده اند باطل...(406)