فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

2 - بعد نبوت

بعد دیگر انتظار، توجه به پیامبران و مکتب پیامبران، و تجدید عهد با آنان است، و توجه به مقام هدایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله . منتظران، چشم به راه کسی هستند که در اوصاف و آثار پیامبران گرد آمده است، و هنگامی که ظاهر گردد، آن آثار در او دیده خواهد شد. هر کس دوست دارد آدم، و شیث، و نوح، و ابراهیم، و موسی، و عیسی، و داود، و سلیمان، و یوسف ((علیه السلام )) و...و محمد صلی الله علیه و آله را ببیند، می تواند آنان را در مهدی ببیند.
او می آید تا آرمان پیامبران را تحقق بخشد، و تا دین خدایی را بگستراند، و ندای توحید را به همه سوی ببرد.
مهدی، از اهل بیت پیامبر است. او فرزند فاطمه علیه السلام ، و نواسه محمد صلی الله علیه و آله است. او فرزند علی علیه السلام و حسین علیه السلام است. او دوازدهمین وصی و جانشین پیامبر است. چون ظاهر گردد، پرچم پیامبر را در دست گیرد، و به سنت پیامبر عمل کند. نخستین اصحاب او 313 تن خواهند بود، به شماره اصحاب پیامبر در جنگ بدر. پیامبر اکرم، از آمدن او خبر داده، و درباره او بسیار سخن گفته است. چون او آشکار گردد، دین جدش پیامبر را رواج دهد و حاکم سازد.
می نگرید که اینها همه، توجه دادن به اصل نبوت، و تاکید بر مقام پیامبر اکرم است. و همه یاد کردن اعتقادی و مکتبی پیامبری و پیامبران است. در احادیث نیز، به این مسائل اشاره شده است، و بطور دقیق، رابطه مسئله مهدی و غیبت و انتظار، و رابطه ایمانی منتظران مهدی، با نبوت و پیامبری، ذکر گشته است، از جمله، در این سخن امام جعفر صادق علیه السلام :
هر کس از شما، در حال انتظار ظهور حاکمیت دین خدا در گذرد، مانند کسی است که در خدمت قائم باشد، و در خیمه او...ته بلکه مانند کسی است که در رکاب قائم بجنگد، نه به خدا سوگند، بلکه مانند کسی است که در رکاب پیامبر صلی الله علیه و آله شهید شده باشد.(400)
این تعالیم همه، توجه دادن به اصل نبوت است، و یاد آن و تاکید بر آن.

3 - بعد قرآن

امر مهم دیگری که هر منتظری باید متوجه آن باشد، کتاب خدا و قرآن کریم است. مهدی، زنده کننده همه احکام قرآن است. انسان منتظر، همواره، این آرمان را در دل زنده می دارد، که روزی با ظهور جهانگیر مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله، و آخرین خلیفه آورنده قرآن، احکام قرآن جاری شود، و قرآن در سراسر جهان حاکمیت یابد، و کتاب آسمانی، برنامه زندگی انسان زمینی گردد - چنانکه این موضوع، در احادیث بسیار آمده است.
بدینگونه، توجه به قرآن کریم و نورانیت و هدایت قرآن نیز، جزء مسائل عمده انتظار است.

4 - بعد امامت

اعتقاد به امامت نیز در انتظار بخوبی روشن است. مهدی، وصی صدیقین، و خاتم ائمه طاهرین است. امامان پیشین، یکایک او را یاد کرده اند. او فرزند آنان، و یادگار ایشان، و ادامه دهنده راه آنان است. مهدی، مظهر قائم جاری امامت است، و قطب نمای حرکت در اقیانوس بزرگ هستی، و مشعل راه حیات و تکلیف. وجود مهدی، و انتظار ظهور او، بزرگترین تاکید است بر اصل اعتقادی امامت و رهبری. این امر در قرآن نیز یاد شده است، و ادامه آن، در سوره قدر، مطرح گشته است - چنانکه در فصل هشتم یاد شد.
در احادیث نیز تاکید بسیار شده است بر شناخت امام و خط امامت، در دوران غیبت. امام صادق ((علیه السلام )) می فرماید:
امام خود را بشناس! اگر امام را شناختی، چه ظهور، زودتر اتفاق افتد یا دیرتر، به تو زیانی نمی رساند.(401)
همچنین در احادیث شو تعالیم ائمه طاهرین ((علیه السلام ))، تاکید شده است بر اینکه در عصر غیبت، راه امامان را بپیماید، از تعالیم و احکام آنان پیروی کنید، به تولای آنان قرار گرفتن در خط آنان و دوستان و پیروان آنان، چنگ در زنید، و از دشمنان و مخالفان آنان و قرار گرفتن در خط مخالفان تبرا جویید، و کناره گیرید.