فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

9 - بعد هنری

بعد نهم، از ابعاد مقاومت، بعد هنری و مظاهر القایی و تبلیغی است. در اینجا می خواهم بر این بعد بسیار تاکید کنم. حوزه های مذهبی و دیانتی نباید از آثار عظیم و قدرتهای شگرف هنر و قدرت القای هنری غفلت ورزند. بعد هنری، در ابعاد مقاومت، بعدی بسیار موثر است. این بعد همواره باید زنده و فعال باشد. توجه به مسائل هنری و ذوقی باید امری جدی و تکلیفی تلقی شود. پایه تبلیغات صحیح نیز بر دوش همین بعد قرار دارد. قرآن کریم خود، سرشار است از ابعاد هنری و اصول زیبایی. پیامبر اکرم و ائمه طاهرین، همواره به این مسائل توجه داشته اند، و به این مسائل توجه داده اند. آنان شعر متعهد را یعنی شعری که در صراط مقاومت حرکت کند، پیوسته بزرگ داشته اند و تشویق کرده اند، حتی در ایام حج، در منی و عرفات، خواندن و شنیدن اینگونه شعر را تأیید و ترویج نموده اند. پیشوایان دین، در عرضه های مذهبی، به جمال و زیبایی، و بعد ذوقی و هنری، توجه بسیار نشان داده اند. باید متدینین ما، از این امر غفلت نکنند. و باید کار گزاران جامعه اسلامی، به تأمین همه جانبه، و توسعه اصولی مبانی هنری، و مظاهر تبلیغی و القایی، و علوم و فنون لازم در این باره، توجه خاص داشته باشند. این نیز یکی از ابعاد مقاومت تکلیفی است.

10 - بعد زمانگرایی مثبت

دهمین بعد، از ابعاد مقاومت - که در اینجا یاد شد - بعد زمانگرایی مثبت است. خواص زمانی، در مقیاس اجتماعات بشری، یک حقیقت متغیر است که در هر عصری و نسلی ویژگیهای دارد، و اموری نوین را آشکار می سازد. چیزهای نوینی که در هر عصر نو پیدا می شود، چنین نیست که همه محکوم و مردود باشد. اگر چیزها و آیینهای نو، بخواهند سنتهای درست و اصالتهای راستین را بفراموشانند بیقین باید خود آنها به دست فراموشی سپرده شوند، اما چیزها و آیینها و روشهای نو، همیشه، اینگونه نیستند. چه بسیاری از امکانات نو، و مسائل نو، و روشهای نو، که به هدفهای مقدس و مقاومتهای خدایی کمک می رسانند. این است که در ابعاد مقاومت تکلیفی، باید همواره، به زمان و ماهیت نو شونده زمان، و اهمیتهای آن توجه کنیم. در روایت دینی و تعالیم پیشوایان رسیده است که فرزندان خود را به آیین نو، نوهایی است که با ماهیت زمان همراه است، و معارض با اصول نیست. اینگونه نوها را باید شناخت و باید مورد توجه قرار داد. بنابراین، باید زمانگرا بود، و به زمان حاضر و خواص آن اهمیت داد، اما به صورت مثبت و در راه پایدار ماندن اصول.
من در یاد کردن این 10 بعد، از حد اختصار نگذشتیم. برای روشن کردن هر یک از آنها، و نشان دادن رابطه آنها با تکلیف دینی، بر پایه قرآن و سنت، و آوردن آیات و احادیث لازم - که در اینجا برای رعایت اختصار ترک شد - رساله ای جدا باید نوشت. امید است همین اشارات، سودمند بیفتد، و از برکات خلیفه خدا در زمین، حضرت ولی عصر - عجل الله تعالی فرجه الشریف - که این رساله، به نام فرخنده آن پیشوای ربانی، و مصلح بزرگ جهانی، زیور گرفته است، اثرهای خوب ببخشد.

6 - ضرورت حاکمیت دینی

هنگامی که به اهمیت مقاومت، و ابعاد آن توجه یافتیم، و هنگامی که دانستیم که وظیفه نگهبانی دین خدا، و سرپرستی امت، و حفظ موجودیت اسلام، در عصر غیبت، با نایب امام است، ابعاد تکلیف بزرگ، هم در مورد نایب امام، و هم در مورد وظایف مردم و مسئولیتهای جامعه نسبت به او، بخوبی دانسته می شود.
نایب امام، باید دین خدا را، و میراث انبیا را، و فرهنگ اسلامی را، و حوزه مسلمین را، و عزت مؤمنین را، همه را، در عصر خویش حراست کند، و این مجموعه را، به نسلهای آینده برساند. مردم نیز باید، در ادای این تکالیف، همه گونه به او کمک کنند. و پر روشن است که چنین وظیفه ای سنگین، جز با داشتن قدرت، عملی نیست. و داشتن قدرت جز با با داشتن حاکمیت شدنی نیست. پیشتر یاد کردیم که دیم یک نظام جامع است، نه یک مشت موعظه و احکام، چه امکان اجرایی داشته باشد و چه نداشته باشد. بلکه در خود دین، ضمانت اجرایی آن، از طریق مقام رهبری و قدرت مرکزی، و تکالیف مسلمین، پیش بینی شده است. دیدیم که دین تربیت است و سیاست. هدف تربیت این است که فرد، افکار و اموال خویش را، بر پایه اصولی خاص، استوار سازد. و هدف سیاست این است که جامعه، افکار و اموال خویش را، بر پایه اصولی خاص استوار سازد. و از اینجاست که تربیت و سیاست، دارای اقسام گوناگون می گردد: تربیت و سیاست درست، تربیت و سیاست نادرست، تربیت و سیاست منحط، تربیت و سیاست مترقی؛ تربیت و سیاست وابسته، تربیت و سیاست غیر وابسته؛ تربیت و سیاست دینی، تربیت و سیاست غیر دینی. و تربیت و سیاست غیر دینی ممکن است تربیت و سیاست ضد دینی باشد. بنابر آنچه یاد شد، اگر قرار باشد تربیت و سیاست دینی در جامعه اعمال شود، آیا جز از طریق در دست داشتن قدرت و حاکمیت ممکن است؟ آیا می شود مقامات دینی، از نظر قدرت سیاسی، هیچکاره باشند، و هیچ نیرویی در اختیار نداشته باشند، و با این وصف، تربیت و سیاست را - که همان تربیت است در بعد اجتماعی - بر طبق موازین دین مجری دارند، این امر ممکن است؟ روشن است که ممکن نیست. حضور دین در جامعه و فعال بودن آن، جز با حضور قدرت دینی میسور نیست. و حضور قدرت دینی جز با حضور قدرت سیاسی امکان پذیر نیست. این است که حضور سیاسی و کسب قدرت سیاسی، برای حفظ حضور و قدرت دینی، وظیفه شرعی می شود. و این است که دین عین سیاست اس و سیاست عین دین. و این است که امامت و رهبری از اصول است و جزء اعتقادات. ما که امامت را جزء اصول دین می دانیم چگونه میتوانیم تصور کنیم که دین از سیاست جدا باشد؟
به سخنی دیگر:(382) آیا لازم است تربیت دینی در جامعه وجود داشته باشد یا نه؟ آیا باید نوباوگان بر طبق دین و موازین دین تربیت شوند یا نه؟ و آیا تربیت و فرهنگ پیرو حاکمیت نیست؟ آیا الناس علی دین ملوکهم مردم بر آیین مراکز قدرت می روند شعاری معروف نیست؟ آیا اگر در جامعه قدرت دینی حاکم نباشد و تصمیم گیری در امور و شئون، با قدرت دینی نباشد، فرد می تواند دیندار باشد، و دیندار ماند، و به همه تکالیف دینی عمل کند؟ قدرت غیر دینی، همواره احکام و اصول دینی را حذف می کند. و فرد در چنین محیطی مجبور می شود که اندک اندک او نیز از اصول و احکام خویش دست بردارد، زیرا در موارد بسیاری جز این امکان ندارد، مگر سر به بیابانها بگذارد و در غارها و مغاکها بزید. در این صورت نیز به تکلیف شرعی عمل نکرده است، زیرا در برابر شیوع ظلم و لادینی نخروشیده است، و فرار را بر قرار ترجیح داده است. پیامبر اکرم فرموده است:
سیاحته امتی، الغزو والجهاد.(383)
- درویشی و بیابانگردی در امت من نیست. امت من باید اهل جهاد و نبرد باشند.
باری، بخوبی روشن است که بقای دین و دینداری و عمل به مقررات دین - حتی در سطح فرد - متوقف است بر فعال بودن دین در جامعه و اجرا شدن احکام آن. و فعال بودن دین در جامعه، وقتی است که دین برنامه عملی جامعه باشد. و این، وقتی است که دین حاکمیت داشته باشد، یا دست کم، نظارت عامه و دقیق بر قدرت حاکم، با دین و مقامات دینی باشد. این، همان فلسفه عمیق امامت و نیابت است در مذهب ما. در غیر این صورت، دین، کم کم، به صورت الفاظ تعارفاتی در می آید. حضور خود را بمرور از دست می دهد. قدرت فرهنگی از دین و دینداران سلب می شود. مراکز آموزش و پرورش - از کودکستان تا دانشگاه - از قلمرو دین و نفوذ دین خارج می گردد. وقتی چنین شد، تربیت دینی از میان رخت بر می بندد. مساجد نیز، اندک اندک، محدود می شود. حسینیه ها تعطیل می گردد. دین تا درون خانواده ها عقب نشینی می کند. خانواده ها نیز کم کم موفقیت خود را در تربیت دینی فرزندان از دست می دهند، چون میان وضع جامعه و تربیت خانه تضاد پیش می آید، و این تضاد سرانجام به نفع قدرت غالب - که قدرت سیاسی غیر دینی است - تمام می شود. زیرا که نوباوگان وارد جامعه می شوند و از دوره کودکستان به بعد، یا دوره اول دبستان، تحت تعلیمات فرهنگ نظام حاکم قرار می گیرند. و بدینگونه دین از درون خانواده ها نیز منزوی می شود، و به درون اطاقک و سجاده و کتاب دعای پدر بزرگ و مادر بزرگ می خزد، و از آنجا - پس از مدتی - با آنان به گورستان برده و دفن می شود. و چنین است عاقبت کنار کشیدن از تکالیف سیاسی و اجتماعی.(384)
این اشاره به محذوراتی بود که در بعد تربیت پیش می آید، در بعد سیاست نیز چنین است. زیرا اگر حاکمیت دینی در جامعه حضور نداشته باشد، مسلمانان از نظر مسائل اجتماعی و سیاسی نیز به انحراف کشانیده می شود. در اینجا این سوال پیش می آید: آیا مسلمانان می توانند هر حاکمیتی را بپذیرند و تحت هر نوع حکومتی زندگی کند؟ و با هر حاکمی بیعت کند و به آن رای بدهد، و به هر حکومتی - هر گونه بود - مالیات بپردازد، و در سربازی آن خدمت کند، و در جنگها و لشکرکشی ها آن حکومت به نفع هر عقیده و هر کس، اگر چه عقیده باطل و الحادی، یا نظامهای سرمایه داری و جبار، و به زیان هر عقیده و هر کس، اگر چه عقیده حق، و محرومانی همچون آوارگان فلسطین، شرکت جوید، و فداکاری و جانبازی کند، و بکشد و کشته شود؟؟ مسلمان می تواند فرزندان خود را به موسسات آموزشی حکومتهای یاد شده بسپارد؟ آیا مسلمان می تواند فرزند خود را، که امانت خداست نزد او، و فردی از امت محمد و قرآن است از نسل او، که باید او را مسلمان و متعهد تربیت کند، در دست مدارس خارجی، و تاسیسات تربیتی و پوششی امپریالیسم، و صهیونیسم، و میسیونها(385) هیئتهای نمایندگی و تبلیغی، و میسیونرها(386) کشیشان مبلغ و ایادی مرموز رها کند؟ آیا مسلمان می تواند در روابط مالی و تجاری خود تابع مقررات غیر اسلامی باشد؟ در این صورت، اموال او چه حکم دارد؟ آیا غسل و وضو و نماز او درست است؟ آیا ممکن است مردمی مسلمان باشند، و حکومت آنان - یعنی مرکز تصمیم گیری برای زندگی آنان و سرنوشت آنان - غیر اسلامی باشد. این تفکر و چگونگی، زیان خواب گرانی است که سالهای سال بر ما چیره بود. و هنوز هم شاید کسانی باشند که تصور کنند، دیانت در کنارگیری از این وظایف است. اینگونه کسان، بیشتر از هر دشمن به دین خدا زیان می رسانند، و موجب هتک نوامیس الله می شوند. اینان نه اسلام را می شناسند، و نه توجه به درک مواضع والای اسلام دارند. اینان از اعمال و اصول پیامبران و امامان نیز بورند و شاید برای برخی صرفه نداشته باشد. آنان ماهیت دین و سالت را نمی شناسند.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، هم اصولی برای تربیت ساختن فرد آورد و هم اصولی برای سیاست ساختن جامعه. پیامبر پیشوای هدایت بود، یعنی: تربیت و سیاست - چنانکه در پیش گفته شد. پیامبر چنان نبود که معلمی باشد و تعلیمات اخلاقی بدهد و پند و اندرزی بگوید، مانند فیلسوفان اخلاق. نیز چنان نبود که تنها در صدد ایجاد حکومت باشد، بدون توجه به عقیده و تربیت و عمل و اخلاق، مانند سلاطین و سلطه جویان تاریخ. رسالت پیامبر، حاکمیت بخشیدن به مکتب بود: مکتب بعلاوه حاکمیت، و حاکمیت در چهار چوب مکتب. و این دو، جدایی ناپذیرند. کسی نمی تواند بگوید، ما به مکتب کار داریم مکتب را حفظ می کنیم، و کاری به حکومت و حکومتگران نداریم. این خیالی است خام و سفاهتی است بزرگ. چون حکومتگران نمی گذارند جنابعالی مکتب را و به تعبیر برخی: بیضه اسلام را حفظ بفرمایید. و از طرف دیگر کسی نمی تواند بگوید، ما حاکمیت دینی را استقرار می دهیم بدون توجه به اخلاق و احکام و تعهدات و تقوای اسلام. این نیز ضربتی است بزرگ و توطئه ای است خطرناک.
باید دین در جامعه فعال باشد. فعال بودن دین در جامعه به اجرای شدن احکام آن است، چه احکام فردی تربیتی، و چه احکام اجتماعی سیاسی. و اجرا شدن احکام، ضامن اجرا می خواهد. ضمانت اجرا، قدرت است. پس دین باید قدرت داشته باشد. و قدرت به حاکمیت است، پس دین باید حاکمیت داشته باشد، و قدرت سیاسی از آن دین باشد.
به توضیحی دیگر: نقش مهم در اداره اجتماعات، نخست، با مرکز تربیتی است به منظور نفوذ دادن دین و رساندن آن به نسل، و در دست داشتن مراکز تربیتی، فقط و فقط، با در دست داشتن مراکز قدرت سیاسی میسور است و لاغیر. و اینها همه در گرو داشتن رهبری نیرومند است، و اطاعت مردم از رهبری. دین عین سیاست است یعنی: این. و پیروی از نایب امام، در عصر غیبت، لازم است، یعنی این. اینکه می گوییم: غیبت امام با وجود نایب امام، حتی الامکان قابل جبران است، و جامعه فراموش شده نیست، و بی قطب هدایت و نجات رها نگشته است، هنگامی است که اینگونه باشد.
آنان که از فعال بودن دین در اجتماع هراس دارند، همواره این تفکر کفرآمیز را شیوع می دهند که دین از سیاست جداست(387)، چون می دانند که هنگامی که دین از سیاست جدا شده است. و وقتی از قدرت جدا شد یعنی هیچ. شما نمی توانید فرزندت را چنانکه می خواهی تربیت کنی. نمی توانید ناموس خود را، برای خود داشته باشی. نمی توانی تاریخ پیغمبرت را در جایی بنویسی. نمی توانی یک خوراک پاک و حلال در بازار به دست آوری. نمی توانی در برابر توهین به مقدسات دینت نفس بکشی. نمی توانی یک قدم برای از بین بردن ظلم برداری. نمی توانی یک امر به معروف و یک نهی از منکر بکنی. و سرانجام چه، همان هیچ که گفتیم. آن رندان و معمورانی که می گویند دین از سیاست جداست، این را می خواهند، یعنی: بیدینی و بردگی مسلمان را می خواهند، یعنی: محو شدن اسلام و شوکت اسلام و عزت اسلام و حریت مسلمانان را می خواهند، و آزادی برای فحشاء و منکرات و بتبع، وابستگی و بردگی سیاسی و نوکرمابی و سرسپردگی را می خواهند! و تو ای مسلمان، این چگونگی را نخواه، سنگر را رها نکن، و از صحنه کنار نرو! به گذشته ها فکر کن، و این عزت و قدرت را از دست نده! البته، در عین قدرتمندی، تقوی، عدالت، محبت و انصاف را نیز در سرلوحه اعمال خویش جای ده!