فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

7 - بعد نظامی

بعد هفتم، بعد نظامی و قدرت مسلحانه است. دین اسلام همیشه، دعوت به قدرت و عزت کرده است. خود نیز از آغاز باقدرت و عزت وارد صحنه زندگی بشر شده است. اسلام جامعه متدین را، به داشتن قدرت نظامی و نیروی جنگی تشویق فرموده است. این فریاد قرآن است که:
واعدوا لهم ما استطعتم، من قوه و من رباط الخیل.(379)
- تا می توانید نیرو جمع کنید، و جنگ افزار و اسبان آماده و امروز خودروها و انواع وسایل جنگی دیگر، زمین، هوایی، دریایی، پیشرفته و بسیار پیشرفته.
منطق قرآن این است. در سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
، در سخنان علی علیه السلام و سخنان ائمه علیه السلام نیز، در این باره ها، تعالیم و دستورات فراوان رسیده است.(380) اینها همه برای این است که مسلمانان، مقتدر باشند، و عزت - که از آن خدا و رسول و مومنان است - همچنان از آن آنان ماند تو دین از موضع عزت و قدرت عمل کند، و دیندار عزیز و نیرومند باشد، و دین خدا را با نیرومندی پاسداری کند، و بگستراند.
شیعه ای که معتقد است که امامت از اصول و ارکان مذهب تشیع است، و لازمه اعتقاد به امامت، طرفداری از اهل حق و عدالت، و مبارزه با اهل باطل و ظلم است، چگونه ممکن است دست خالی باشد، نه به تمرین نظامی بپردازد و نه به تأمین نظامی؟ مگر ائمه نفرموده اند، سلحشور باشید، و در تمرینهای نظامی و جنگی شرکت کنید! هر جا که تمرینهای نظامی می شود، فرشتگان در آنجا حاضر می شوند.(381) اینها تعالیم امامان ما نیست؟

8 - بعد سازماندهی

بعد هشتم، از ابعاد مقاومت، بعد سازماندهی و ایجاد تشکیلات است. بخوبی معلوم است که هر گونه فعالیت، و تبلیغات اعتقادی، و حضور سیاسی، معلوم است که هرگونه فعالیت اجتماعی، وقتی سودمند است که از یک سازماندهی اصولی، و یک تشکیلات منسجم و نیرومند برخوردار باشد. بدون داشتن تشکیلات و سازماندهی، نیروها هدر می رود، و مجاهدتها به نتایج عمده خود نمی رسد، و موضعگیریها پایدار نمی ماند، و باروها حراست نمی شود، و موقعیتها محفوظ نمی ماند. اگر این ایمان عمیق و این ایثار عجیب، که در مردم متدین وجود دارد، در جریان یک سازماندهی نیرومند و تشکیلات قوی مورد استفاده قرار گیرد، و آگاهانه و بدرستی جهت داده شود، آیا چه نتایجی از آن، در راه اصلاح اجتماعات و اشاعه خیر و فضیلت، توان گرفت؟
باری، جامعه دینی باید به حضور تشکیلاتی معتقد گردد. متدینین باید از شعبه شعبه بودن، و هر دسته ای جدا به کاری دست زدن تو نیروها را تلف کردن، دست بردارند، دارای روحیه تشکیلاتی گردند، و قویترین تشکیلات را، در درون خود پدید آوردند. نظام اجتماعی اسلام، بر اساس عمیق ترین روابط تشکیلاتی استوار شده است، حتی احکام فقهی اسلام، همواره، بر نظام تشکیلاتی و عملکردهای اجتماعی مبتنی است. من امیدوارم متدینین از غفلتهای گذشته به خود آیند، و به ایجاد تشکیلات قوی و روابط تشکیلاتی درست روی آورند، که این وظیفه است. و این بعدی است از ابعاد مقاومت تکلیفی.

9 - بعد هنری

بعد نهم، از ابعاد مقاومت، بعد هنری و مظاهر القایی و تبلیغی است. در اینجا می خواهم بر این بعد بسیار تاکید کنم. حوزه های مذهبی و دیانتی نباید از آثار عظیم و قدرتهای شگرف هنر و قدرت القای هنری غفلت ورزند. بعد هنری، در ابعاد مقاومت، بعدی بسیار موثر است. این بعد همواره باید زنده و فعال باشد. توجه به مسائل هنری و ذوقی باید امری جدی و تکلیفی تلقی شود. پایه تبلیغات صحیح نیز بر دوش همین بعد قرار دارد. قرآن کریم خود، سرشار است از ابعاد هنری و اصول زیبایی. پیامبر اکرم و ائمه طاهرین، همواره به این مسائل توجه داشته اند، و به این مسائل توجه داده اند. آنان شعر متعهد را یعنی شعری که در صراط مقاومت حرکت کند، پیوسته بزرگ داشته اند و تشویق کرده اند، حتی در ایام حج، در منی و عرفات، خواندن و شنیدن اینگونه شعر را تأیید و ترویج نموده اند. پیشوایان دین، در عرضه های مذهبی، به جمال و زیبایی، و بعد ذوقی و هنری، توجه بسیار نشان داده اند. باید متدینین ما، از این امر غفلت نکنند. و باید کار گزاران جامعه اسلامی، به تأمین همه جانبه، و توسعه اصولی مبانی هنری، و مظاهر تبلیغی و القایی، و علوم و فنون لازم در این باره، توجه خاص داشته باشند. این نیز یکی از ابعاد مقاومت تکلیفی است.