فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

2 - بعد دین آموزی

بعد دوم، آموختن دین و مبانی و تکالیف دین است به دیگران، و حفظ دین است در جامعه. مسلمان متعهد، باید برای حفظ دین در جامعه، و گسترش آن در این سو و آن سو، و بقا و انتقال آن، و خوب فهماندن آن، به فرزندان و نزدیکان و به اشخاص و محیطها، به کوشش برخیزد، و در این راه انبیایی از پای ننشیند، تا بدینگونه هسته مقاومت جمعی و مرکزیت قدرت دینی همواره محفوظ بماند.

3 - بعد فرهنگی

بعد سوم، نگهبانی و حراست فرهنگی دینی است در میان افراد و اجتماع. لازم است که به هر وسیله ای شده است، فرهنگ اسلامی و دینی، سنن شیعی، در میان جامعه زنده بماند تو همواره نقش آفرین و جهت بخش باشد. مقصود از فرهنگ در اینجا، اعم است از مظاهر سنتی و عینی، و انگارهای ذهنی به فکری.

4 - بعد اعتقادی (ایدئولوژیکی)

بعد چهارم، تجدید حضور همواره جهان بینی دینی است در سطح اجتماع. نظام فکری دینی، باید همواره، به صورت یک نظام فکری نیرومند و مستدل، در میدانهای اندیشه اجتماعی حاضر و حاکم باشد. در این بعد، تکلیف، عمیق و دقیق است. باید پیوسته آگاهانی تربیت شوند، که از همه مکاتب فکری، و مبانی ایدئولوژیکی آگاه باشند، و در همه صحنه ها، و در برابر پیدایش هر فکری و کشفی و نظریه ای، مسائل را روشن کنند، و آسیب ناپذیری حقایق دینی و اعتقادی را نشان دهند، و حقیقت تفکر دینی را پاس دارند، و از حضور و نفوذ و فعال بودن آن حمایت کنند. آنچه در پانوشت صفحه 159 مورد اشاره قرار دادیم، یعنی: نور آوری و تجدید در علم کلام و اعتقادات، یکی از مراحل عمده این بعد است.
تاکیدهای امام صادق علیه السلام، بر لزوم مناظره مذهبی و اعتقادی و کسب تبحر در این کار، و پرداختن تبحرداران به این امر عظیم، باید برای همه - بویژه حوزه های علمیه - سرمشقی بزرگ باشد. باید حوزه های مذهبی، فاضلانی خوش - قریحه، خوش لفظ، خوش لهجه، خوش فکر، خوش قلب، خوشخو، دانا و قادر بر تفهیم، مناظره تربیت کنند، و بدین وسیله جوانان معصوم را، از دستبرد هر جریان فکری، و انحراف اعتقادی محافظت نمایند. این کسان باید طرز سلوک با جوانان را بدانند.