فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

1 - بعد دینداری

بعد نخست، از ابعاد مقاومت بعد دینداری است، یعنی هر کس بکوشد تا دین خود را - در اعتقاد و در عمل - حفظ کند، مبانی عقیدتی خویش را، با تفکر و تامل، و کسب آگاهیهای سودمند، و شناختهای درست، و درسهای لازم، استوار سازد. همچنین به اعمال تکلیفی دین عمل کند، تا خویش را به عنوان فردی مومن و صدیق نگاه دارد، و در جامعه، به عنوان یک انسان متدین متعهد، حضور داشته باشد.(375) برای این مقصود، هم باید به درست کردن و محکم ساختن ایمان اعتقادی بپردازد، و هم به تهذیب قلب و باطن و تقوی و خود سازی، یعنی: ایمان و عمل.

2 - بعد دین آموزی

بعد دوم، آموختن دین و مبانی و تکالیف دین است به دیگران، و حفظ دین است در جامعه. مسلمان متعهد، باید برای حفظ دین در جامعه، و گسترش آن در این سو و آن سو، و بقا و انتقال آن، و خوب فهماندن آن، به فرزندان و نزدیکان و به اشخاص و محیطها، به کوشش برخیزد، و در این راه انبیایی از پای ننشیند، تا بدینگونه هسته مقاومت جمعی و مرکزیت قدرت دینی همواره محفوظ بماند.

3 - بعد فرهنگی

بعد سوم، نگهبانی و حراست فرهنگی دینی است در میان افراد و اجتماع. لازم است که به هر وسیله ای شده است، فرهنگ اسلامی و دینی، سنن شیعی، در میان جامعه زنده بماند تو همواره نقش آفرین و جهت بخش باشد. مقصود از فرهنگ در اینجا، اعم است از مظاهر سنتی و عینی، و انگارهای ذهنی به فکری.