فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

5 - مقاومت در ابعاد تکلیف

اکنون باید به شناخت ابعاد تکلیف بپردازیم. برای همواره مانی این شالوده بزرگ، و همیشه افروزی این مشعل زندگی ساز، ضروری است که به مسائلی چند درست بیندیشیم، و با آن مسائل، مسئولانه، روبرو بشویم. ما باید راهها، زمینه ها، ابعاد، و عوامل مقاومت را بخوبی تشخیص دهیم، و امکانات را بدقت بشناسیم، تا در همه جا، حضور تکلیفی خویش را حفظ کنیم، و تا عینیت جامعه ما، پیوسته عینیت مقاومت باشد و پایداری، نه عینیت تسلیم و خواری. قرآن کریم، عینیت و واقعیت جامعه مومن را که می خواهد به فلاح برسد، با چهار مشخصه ترسیم کرده است:
یا ایها الذین آمنو، اصبرو، و صابروا، و رابطوا، و اتقوا الله، لعلکم تفلحون.
1 - اصبروا: صبر کنید و شکیبا باشید!
2 - صابروا: پایداری ورزید، و با هواها و پستیها بستیزید!
3 - رابطوا: حاضر یراق باشید و به پاسداری بپردازید!
4 - واتقوا الله: از خدا پروا داشته باشید!
راز فلاح و پیروزی جاوید جامعه مومن، همین چهار امر بزرگ است.
این آیه مبارک، ترسیم جامع عینیت مقاومت است، در بعد خود سازی، و جامعه پردازی، و حماسه آفرینی، و پروا پیشگی؛ و نتیجه، لعلکم تفلحون است، تا به فلاح برسید، تا مگر شما برهید.(374)
اینک به منظور برخورداری از شناختی بیشتر، درباره ابعاد مقاومت، به چند بعد که مقاومت در آنها ضروری است - باختصار - اشاره میکنیم:

1 - بعد دینداری

بعد نخست، از ابعاد مقاومت بعد دینداری است، یعنی هر کس بکوشد تا دین خود را - در اعتقاد و در عمل - حفظ کند، مبانی عقیدتی خویش را، با تفکر و تامل، و کسب آگاهیهای سودمند، و شناختهای درست، و درسهای لازم، استوار سازد. همچنین به اعمال تکلیفی دین عمل کند، تا خویش را به عنوان فردی مومن و صدیق نگاه دارد، و در جامعه، به عنوان یک انسان متدین متعهد، حضور داشته باشد.(375) برای این مقصود، هم باید به درست کردن و محکم ساختن ایمان اعتقادی بپردازد، و هم به تهذیب قلب و باطن و تقوی و خود سازی، یعنی: ایمان و عمل.

2 - بعد دین آموزی

بعد دوم، آموختن دین و مبانی و تکالیف دین است به دیگران، و حفظ دین است در جامعه. مسلمان متعهد، باید برای حفظ دین در جامعه، و گسترش آن در این سو و آن سو، و بقا و انتقال آن، و خوب فهماندن آن، به فرزندان و نزدیکان و به اشخاص و محیطها، به کوشش برخیزد، و در این راه انبیایی از پای ننشیند، تا بدینگونه هسته مقاومت جمعی و مرکزیت قدرت دینی همواره محفوظ بماند.