فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

4 - حضور ذهنی و عینی مقاومت

این مقاومت که از آن سخن می گوییم، باید هموار بماند، و زنده بماند. این مشتعل باید، همیشه فروزان باشد، تا چنانچه زمینه های ظهور عدالت کلی، پدیدار گشت، و مقدمات تحقق قسط الاهی، در برابر جهان بشری روی نمود، هم ذهنیت مردم معتقد، و هم عینیت اجتماعی آنان، برای مبارزه با ظالمان جهان، و پایه گذاری حکومت عدل مهدی علیه السلام، و کمک رسانی به آن امام و قرار گرفتن در صف یاران او و چه بسا شهادت در رکاب او، که آرزوی بزرگان بوده است به پا خیزد.
اگر جماعتی شیعه و جماعتهای مسلمین، در صورتی که در این امر عظیم به ما بپیوندند، در سازمانهای تشکیلاتی، و صفوف مبارزاتی، رده های نظامی قرار نداشته باشد، و از اینگونه اطلاعات و تمرینها و آمادگی ها بر خوردار نباشند، به هنگام پیدایش مقدمات ظهور، و پیشامد حوادث و درگیریهای بزرگ، چگونه می توانند در حرکت پرخروش مهدی علیه السلام و یاران مهدی شرکت کنند، و جزء سپاهیان او شوند، و در جنگها و نبردهای وسیع او سهمی داشته باشند، و به یاران حق مجسم بشتابند؟ امام که ظهور می کند - بنابر احادیث - به مبارزه و جنگ می پردازد، و جنگجو و سپاهی می طلبد، و بجز آنچه با تأیید الاهی انجام می دهد تا دل توده های مستضعف قوی گردد، به نبردهای متعارف نیز می پردازد، جنگ می کند، فتح می کند، مناطق فتح شده را به نیروهای خویش می سپارد. و آنان باید آن مناطق را حفظ و اداره کنند و با مهاجمان به نبرد بر خیزند. مهدی، سپس به مناطق دیگر می رود، و همواره می جنگد، و جنگهای او مدتی به طول انجامد، حتی کسانی در رکاب او شهید می شوند چنانکه در دعاها نیز آمده است که خدایا، ما را از شهیدان رکاب مهدی قرار ده! این است روش مهدی علیه السلام . اینکه برخی از مردم متدین، حتی پیرمردان، شمشیری داشته اند، و همواره آن را آماده نگاه می داشته اند، برای چه بوده است؟ برای جنگ.
بنابراین، مقاومت باید بجز بعد اعتقادی و ذهنی، بعد عینی نیز داشته باشد، یعنی علاوه بر اینکه به عنوان یک اصل اعتقادی و ذهنی در جامعه حضور دارد، باید به عنوان یک وظیفه عملی و عینی - که مقدمات آن تهیه شده باشد - نیز، همیشه حضور داشته باشد و فعال باشد، تا متصل شود تبه مقدمات ظهور، و نبردهای مردانه و وسیع آن ایام، و سپس استقرار حکومت مهدی علیه السلام .

5 - مقاومت در ابعاد تکلیف

اکنون باید به شناخت ابعاد تکلیف بپردازیم. برای همواره مانی این شالوده بزرگ، و همیشه افروزی این مشعل زندگی ساز، ضروری است که به مسائلی چند درست بیندیشیم، و با آن مسائل، مسئولانه، روبرو بشویم. ما باید راهها، زمینه ها، ابعاد، و عوامل مقاومت را بخوبی تشخیص دهیم، و امکانات را بدقت بشناسیم، تا در همه جا، حضور تکلیفی خویش را حفظ کنیم، و تا عینیت جامعه ما، پیوسته عینیت مقاومت باشد و پایداری، نه عینیت تسلیم و خواری. قرآن کریم، عینیت و واقعیت جامعه مومن را که می خواهد به فلاح برسد، با چهار مشخصه ترسیم کرده است:
یا ایها الذین آمنو، اصبرو، و صابروا، و رابطوا، و اتقوا الله، لعلکم تفلحون.
1 - اصبروا: صبر کنید و شکیبا باشید!
2 - صابروا: پایداری ورزید، و با هواها و پستیها بستیزید!
3 - رابطوا: حاضر یراق باشید و به پاسداری بپردازید!
4 - واتقوا الله: از خدا پروا داشته باشید!
راز فلاح و پیروزی جاوید جامعه مومن، همین چهار امر بزرگ است.
این آیه مبارک، ترسیم جامع عینیت مقاومت است، در بعد خود سازی، و جامعه پردازی، و حماسه آفرینی، و پروا پیشگی؛ و نتیجه، لعلکم تفلحون است، تا به فلاح برسید، تا مگر شما برهید.(374)
اینک به منظور برخورداری از شناختی بیشتر، درباره ابعاد مقاومت، به چند بعد که مقاومت در آنها ضروری است - باختصار - اشاره میکنیم:

1 - بعد دینداری

بعد نخست، از ابعاد مقاومت بعد دینداری است، یعنی هر کس بکوشد تا دین خود را - در اعتقاد و در عمل - حفظ کند، مبانی عقیدتی خویش را، با تفکر و تامل، و کسب آگاهیهای سودمند، و شناختهای درست، و درسهای لازم، استوار سازد. همچنین به اعمال تکلیفی دین عمل کند، تا خویش را به عنوان فردی مومن و صدیق نگاه دارد، و در جامعه، به عنوان یک انسان متدین متعهد، حضور داشته باشد.(375) برای این مقصود، هم باید به درست کردن و محکم ساختن ایمان اعتقادی بپردازد، و هم به تهذیب قلب و باطن و تقوی و خود سازی، یعنی: ایمان و عمل.