فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

فصل هشتم: در سوره قدر

1 - سوره قدر

بسم الله الرحمن الرحیم.
انا انزلناه فی لیله القدر.
و ما ادراک ما لیله القدر.
لیلة القدر خیر من الف شهر.
تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر.
سلام هی حتی مطلع الفجر.
- ما قرآن را، در شب قدر، فرو فرستادیم.
تو شب قدر را چگونه شبی می دانی؟
شب قدر، از هزار ماه بهتر است.
در آن شب فرشتگان و روح (جبرئیل)، به اذن خدا، همه فرمانها و سرنوشتها را فرود می آورند.
آن شب، تا سپیده دمان، همه، سلام است و سلامت.

2 - آیا کدامین شب؟

این امر بزرگ چیست؟
و این شب کدام است؟
آن شب فرخنده، که قرآن فرود آمده است، چه شب است؟
آن شب که هزار ماه بهتر است، کدام لحظات گرانقدر است؟
آن شب، که فرشتگان فرود می آید، و روح (جبرئیل)(210) نیز فرود می آید، کدامین است؟
آن شب، که فرمانها و تقدیرها را به زمین می آورد، و بر طبق حکمت بر می نهند، و معین می دارند؟...
آن شب، که تا سپیده دمان، همه آنان و لحظات آن، درود است و سلام، و رحمت است و سلامت، و ایمن است و فرخندگی؟...
این واقعیت بزرگ، که با فعل مضارع بیان شده است، و استمرار را می رساند چیست: تنزل الملائکه و الروح... فرشتگان و روح، همی فرود آیند، و همی فرود آیند، به کجا؟
آری، فرشتگان و روح، در هر سال، در شب هنگام قدر پیوسته فرود آینده، و به اذن خدا، هر امری، و تقدیری را فرود آورند... این امر چگونه است؟ این فرشتگان نزد چه کسی می روند، و فرمانها و تقدیرها را به چه کسی می سپارند؟ آنجا که روح بزرگ فرود می آید کجاست؟ و آن آستان مقدس، و مطلع نور، و مرکز ناموس، که کل امر، به همراه فرشتگان، به جانب آن فرود آورده می شود، کدام آستان است؟ در شب قدر، فرودگاه فرشتگان آسمان، در کدام سر منزل قدس، و مهبط مطهر است؟