فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

2 - شماری از تفاسیر

این ده آیه که یاد شد، و پاره ای دیگر از آیات قرآن کریم، به مهدی موعود: و مسائل و رخدادهای آخرالزمان، و وقایع مقارن ظهور، و پس از ظهور، تفسیر شده است. و در شرح و تفسیر آنها، به احادیث نبوی، و سخنان امام علی بن ابیطالب علیه السلام، و دیگر ائمه طاهرین، و سایر علما و محدثان و بزرگان اسلام، استناد گشته است. شاید کتاب تفسیری، از تفاسیر عالمان شیعه یافت نشود، که در آن، به مناسبت آیات یاد شده، سخنی از مهدی علیه السلام و مسائل آن امام، به میان نیامده باشد. من در اینجا به یاد کردم نام این تفاسیر نیازی نمی بینم. البته برای آگاهی بیشتر، در زمینه آیات قرآنی مربوط به موضوع، می توانید به کتاب: المحجه، فیما نزل فی القائم الحجه، مراجعه کنید. این کتاب، تالیف عالم بزرگ، سید هاشم بحرانی است(208)، مولف تفسیر عظیم البرهان.(209)
در تفسیرهای معتبر اهل سنت نیز، برخی از آیات مذکور، و پاره ای آیات دیگر، به حضرت مهدی علیه السلام و ظهور او تفسیر شده است. و اینک، نام شماری تفاسیر عالمان اهل سنت، که در آنها آیاتی چند، به حضرت مهدی علیه السلام و حوادث ظهور تفسیر گشته، و ذکر آن امام بزرگ، در آنها آمده است:
1 - تفسیر غرائب القرآن نظام نیشابوری.
2 - تفسیر الکشف والبیان ابواسحاق ثعلبی.
3 - تفسیر کشاف جار الله زمخشری.
4 - تفسیر کشف الاسرار رشید الدین میبدی.
5 - تفسیر مفاتیح الغیب فخر رازی.
6 - تفسیر الدر المنثور جلال الدین سیوطی.
7 - تفسیر المنار شیخ محمد عبده مصری.
8 - تفسیر روح البیان اسماعیل حقی.
9 - تفسیر روح المعانی شهاب الدین آلوسی بغدادی.
10 - تفسیر الجواهر طنطاوی مصری.

فصل هشتم: در سوره قدر

1 - سوره قدر

بسم الله الرحمن الرحیم.
انا انزلناه فی لیله القدر.
و ما ادراک ما لیله القدر.
لیلة القدر خیر من الف شهر.
تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر.
سلام هی حتی مطلع الفجر.
- ما قرآن را، در شب قدر، فرو فرستادیم.
تو شب قدر را چگونه شبی می دانی؟
شب قدر، از هزار ماه بهتر است.
در آن شب فرشتگان و روح (جبرئیل)، به اذن خدا، همه فرمانها و سرنوشتها را فرود می آورند.
آن شب، تا سپیده دمان، همه، سلام است و سلامت.