فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

آیه ششم: ...لهم فی الدنیا خزی، ولهم فی الاخره عذاب عظیم(195)

- برای ایشان است، در این جهان، خواری، و در آن جهان، عذابی بزرگ.
رشید الدین میبدی، در شرح این قسمت از آیه، گوید:
ترسایان راست در این جهان رسوایی و خواری و ننگ، اگر ذمی بود گزیت، و اگر حربی بود قتل، و در آن جهان عذاب مهین جاودان در آتش . مقاتل و کلبی گفتند: لهم فی الدنیا خزی فتح قسطنطنیه و عموریه و رومیه است، حصارها و نشستگاه ایشان، که در آن استیصال ایشان است و تبتر نظام دولت ایشان. مصطفی علیه السلام گفت: الملحمه العظمی فتح قسطنطنیه، و خروج الدجال، فی سبعه اشهر (یعنی: واقعه و کشتار بزرگ، فتح قسطنطنیه است و خروج دجال که خلال هفت ماه پدید آید). سدی گفت: خزی ایشان در دنیا آن است که مهدی بیرون آید، و قسطنطنیه بگشاید، و جای ایشان خراب کند، و قومی را بکشد، و قومی را به بردگی ببرد . و مهدی آن است که مصطفی علیه السلام گفت: لولم یبق من الدنیا الا یوم، لطول الله ذلک الیوم، حتی یبعث فیه رجلا منی ...(196). (اگر عمر جهان باقی نماند مگر یک روز، خداوند همان روز را چنان دراز کند، تا مردی از خاندان من، برانگیزد ...)

آیه هفتم: ...و من قتل مظلوماً، فقد جعلنا لولیه سلطاناً، فلا یسرف فی القتل، انه کان منصوراً(197)

- و هر کس را بکشند به بیداد، وارثان او را صاحب فرمان کردیم (که هر چند خواهند بکنند: قاتل را بکشند، یا دیه ستانند، یا عفو کنند). و مباد که کس به گزاف کسی را بکشد، که خدا یاور خون بناحق ریخته است.
حویزی، در تفسیر نورالثقلین، می گوید:
امام محمد باقر علیه السلام فرمود: این کس، حسین بن علی علیه السلام است که مظلوم کشته شد. و ماییم اولیاء این خون. هنگامی که قائم ما بیرون آید، خون حسین را بطلبد... و انه کان منصوراً، آن است که جهان پایان نگیرد، تا انتقام این خون، به دست مردی از آل رسول صلی الله علیه و آله و سلمگرفته شود، مردی که جهان را از قسط و عدل لبریز سازد، همانسان که ستم و بیداد لبریز شده باشد.(198)

آیه هشتم: بقیت الله خیر لکم، ان کنتم مومنین...(199)

- بقیه الله (ذخیره الاهی)، برای شما مردم، اگر مومن باشید، هر چیز و هر کس دیگر بهتر است.
در تفسیر نورالثقلین، اصول کافی، نقل شده است:
مردی از امام جعفر صادق علیه السلام درباره قائم پرسید، که آیا می توان او را به هنگام سلام دادن، یا امیرالمومنین خطاب کرد؟. امام صادق فرمود: نه، این اسمی است که خداوند به امیرالمومنین داده است. ... پرسیدم: فدایت شوم، به هنگام سلام دادن به او، چه بگویم؟
امام صادق فرمود: همه باید بگویند: السلام علیک یا بقیه الله! سپس امام این آیه را تلاوت کرد: بقیت الله خیر لکم ان کنتم مومنین(200)
شیخ ابومنصور طبرسی، در کتاب الاحتجاج، از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده است که فرمود:
بقیه الله، یعنی مهدی، که پس گذشتن این دوره، خواهد آمد. و زمین را از قسط و عدل پر خواهد کرد، همانگونه که ظلم و جور پر شده باشد.(201)
شیخ صدوق، در کتاب اکمل الدین، امام محمد باقر علیه السلام، حدیثی طولانی نقل کرده است. امام در آن حدیث که سخن قائم می گوید، جمله می فرماید:
هنگامی که قائم خروج کند، به خانه کعبه تکیه دهد، آنگاه 313 تن نزد او گرد آیند. پس نخستین سخنی که گوید این آیه است: بقیت الله خیر لکم ان کنتم مومنین من بقیه الله ام، و حجت خدایم، و خلیفه خدایم در میان شما. آنگاه هر مسلمانی که به او سلام دهد، گوید السلام علیک یا بقیه الله فی ارضه(202)
همچنین در احادیث آمده است که حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود:
علم به کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، در قلب مهدی ما می روید چنانکه بهتر و شادابترین گیاهان می رویند. هر کس شما باقی ماند، و مهدی را ملاقات کند، به او اینگونه سلام بدهد: السلام علیکم یا اهل بیت الرحمه و النبوه، و معدن العلم، و موضع الرساله! السلام علیک یا بقیه الله!(203)