فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

12 - طلوع خورشید مغرب

در علائم ظهور، از جمله، سخن طلوع خورشید از مغرب رفته است. در برخی احادیث، این امر، اینگونه بیان شده است:
خورشید به هنگام ظهر، در آسمان راکد می شود (آسمان بسختی تیره گردد، و خورشید ناپدید شود، چنانکه گویی غروب کرده است)، و ساعتی چند، تا به هنگام عصر پیدا نباشد، آنگاه (مه به جانب مغرب رسیده باشد)، مغرب ظاهر گردد.(182)
از این بیان، چنان معلوم می گردد، که با تیره شدن آسمان، و رکود(183) و تار - شدن خورشید و ناپدید شدن آن، به هنگام ظهر، و طول کشیدن این حال تا نزدیک غروب، و سپس پیدا شدن آن در مغرب، چنان به نظرها می آید که خورشید، پس از آنکه به هنگام ظهر در وسط آسمان ناپدید گشته است، به هنگام غروب، از مغرب طلوع کرده است.
در برخی از روایات این مطلب نیز آمده است که: آیات و نشانه ای، و سیمایی، در خورشید پدیدار گردد. و در برخی آثار رسیده است که مهدی، خود، همان خورشیدی است که از مغرب (محل غروب کردن) خویش طلوع خواه کرد - و هو الشمس الطالعه من مغربها(184).

فصل هفتم: در قرآن کریم

1 - مهدی در قرآن

آشکار شد که موضوع مهدی، انتظار، و ظهور، سراسر کتابهای و مدارک مذاهب اسلامی را فرا گرفته است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خود آن را تعلیم داده است. علی ابن ابیطالب علیه السلام و دیگر امامان، همواره، درباره آن سخن گفته اند، و درباره خصوصیات موعود و ظهور، و انتظار منتظران، دقایقی بسیار مطرح ساخته اند. علما و بزرگان فرق اسلام، در سرتاسر تاریخ اسلام، و در سرتاسر جهان اسلام، در این باره فصلها نوشته اند و کتابها نگاشته اند.
با این حساب، آیا شدنی است که موضوعی اینچنین، در کتاب الاهی ریشه هایی نداشته باشد؟! موضوعی به این مهمی، که خود پیامبر تعلیم داده، و آنهمه درباره آن سخن گفته است، و سپس علی و دیگر امامان، آنهمه در آن باره بیانها و سخنها رسیده است، بیقین ریشه هایی قرآنی دارد، و آیاتی چند، و مربوط به آن، فرود آمده است...
در قرآن کریم، درباره مسائل آینده دوران، و حوادث آخرالزمان، و استیلای خوبی و خوبان بر جهان، و حکومت یافتن صالحان - گاه باشاره، و گاه بتصریح - سخن گفته شده است. اینگونه آیات را مفسران اسلامی، طبق مدارک حدیثی و تفسیری، مربوط به مهدی و ظهور آخرالزمان دانسته اند. آیات دیگری، در قرآن کریم هست، که به جنبه حضور ولایتی مهدی علیه السلام، اشاره - بلکه در این باره صراحت - دارد: که در فصل بعد، یاد می کنیم. اینک 10 آیه، از آیاتی که راجع به مهدی است، و آخرالزمان، و ظهور طلعت رشیده، و دولت کریمه: