فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

بخش سوم: کتابهای که همه، یا بیشتر احادیث و مطالب آنها، از مدارک و کتب اهل سنت نقل شده است، و بر پایه اسناد و روایات و مدارک سنی، تالیف یافته است:

1 - المهدی آیت الله صدر الدین صدر.
2 - منتخب الاثر شیخ لطف الله صافی گلپایگانی.
3 - المهدی الموعود المنتظر شیخ نجم الدین جعفر العسکری.
4 - الامام الثانی عشر سید محمد سعید موسوی هندی.(150)
5 - المنتظر علی ضوء حقایق العامه محمد حسین الادیب عراقی.

بخش چهارم: کتابها و رساله هایی که بر پایه تحقیقات اجتماعی و سیاسی، و آگاهیهای زمانی، و روحیه های اصلاحی و انقلابی، تالیف یافته است:(151)

1 - آینده بشریت از نظر مکتب ما آیت الله سید محمود طالقانی.
2 - قیام و انقلاب مهدی،از دیدگاه فلسفه تاریخ شیخ مرتضی مطهری.
3 - انتظار مذهب اعتراض دکتر علی شریعتی.
4 - فی انتظار الامام عبد الهادی الفضلی.
5 - در فجر ساحل شیخ محمد حکیمی خراسانی.

بخش پنجم: کتابهای که بر پایه مدارک و کتابها و آثار پیش اسلام، و بشارتهای پیشینیان، گردآوری شده است:

1 - بشارات عهدین دکتر محمد صادقی.
2 - المصلح المنتظر فی احادیث الادیان محمد امین زین الدین عاملی.(152)