فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

بخش دوم: شماری دیگر از کتابها:

1 - المهدی المنتظر و العقل شیخ محمد جواد مغنیه لبنانی
2 - المهدی المنتظر بین التصور والتصدیق شیخ محمد حسن آل یاسین نجفی.
3 - الی مشیخه الازهر شیخ عبدالله سبیتی لبنانی.
4 - المصلح المنتظر شیخ محمد رضا شمس الدین.
5 - مکیال المکارم سید محمد تقی موسوی اصفهانی.
6 - قائم آل محمد ص و فلسفه غیبت حاج میرزا خلیل کمره ای.
7 - موعودی که جهان در انتظار اوست حاج شیخ علی دوانی
8 - نوید امن و امان شیخ لطف الله صافی گلپایگانی.
9 - مهدی، موعود امم استاد محمد تقی شریعتی.
10 - دادگستر جهان شیخ ابراهیم امینی اصفهانی.
11 - جهانگشای عادل سید جمال الدین دین پرور.
12 - آخرین تحول هیئت قائمیه - تهران.(149)

بخش سوم: کتابهای که همه، یا بیشتر احادیث و مطالب آنها، از مدارک و کتب اهل سنت نقل شده است، و بر پایه اسناد و روایات و مدارک سنی، تالیف یافته است:

1 - المهدی آیت الله صدر الدین صدر.
2 - منتخب الاثر شیخ لطف الله صافی گلپایگانی.
3 - المهدی الموعود المنتظر شیخ نجم الدین جعفر العسکری.
4 - الامام الثانی عشر سید محمد سعید موسوی هندی.(150)
5 - المنتظر علی ضوء حقایق العامه محمد حسین الادیب عراقی.

بخش چهارم: کتابها و رساله هایی که بر پایه تحقیقات اجتماعی و سیاسی، و آگاهیهای زمانی، و روحیه های اصلاحی و انقلابی، تالیف یافته است:(151)

1 - آینده بشریت از نظر مکتب ما آیت الله سید محمود طالقانی.
2 - قیام و انقلاب مهدی،از دیدگاه فلسفه تاریخ شیخ مرتضی مطهری.
3 - انتظار مذهب اعتراض دکتر علی شریعتی.
4 - فی انتظار الامام عبد الهادی الفضلی.
5 - در فجر ساحل شیخ محمد حکیمی خراسانی.