فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

2 - انواع کتابها

در فصل پیشین - بخش 2 - انواع کتابهای اهل سنت را، درباره مهدی علیه السلام بر شمردیم، و به طور اجمال، 12 عنوان را یاد کردیم. برای نشان دادن انواع کتابهای شیعه، در این باره، می توان همان عنوانها را در نظر گرفت. برای پرهیز تکرار ثبت دوباره آنها می گذریم، و فقط می افزاییم که - در اینجا - عنوانهای دیگری را بر آنچه یاد شد می توان افزود، جمله:
1 - کتابهای ادعیه و زیارات.
2 - کتابهای فلسفه تاریخ دینی.
3 - کتابهای جامعه شناسی آینده.(145)
4 - کتابها و رساله های انقلابی، در ارتباط با مطرح ساختن مذهب اعتراض.

3 - شماری از کتابها

کتابها و رساله های شیعه، درباره مهدی و مهدویت، تا حدود زیادی شناخته است، و در دسترس. بسیاری عالمان و محدثان و محققان قرنهای گذشته، و همچنین مردم این روزگار، در این باره، کتابها و رساله هایی تدوین کرده اند، و مقاله هایی نوشته اند. با اینکه نمی توان ارزش علمی و محتوایی همه آنها را در یک رده دانست می گوییم: کوششهای آنان سپاس یافته باد!(146)
در 20 سال اخیر نیز، کار تالیف و پژوهش، درباره مهدی علیه السلام و مسائل مربوط به غیبت و انتظار، پی گرفته شده است. در این مقوله، صاحبنظران آگاه دست به کارهای ارجمند زده اند، و مسائل یاد شده را، در ارتباط با روح متحول زمان، و فرهنگ بشریت معاصر، مورد پژوهش قرار داده اند، و آن پژوهشها را عرضه کرده اند. باید اینگونه کتابها و مقاله ها، هم بیشتر تالیف و نوشته شود (البته به دست صاحبنظران آگاه و درست اندیش، و زمانشناس، و خردمدار، و با محتوای غنی و در خور)، و هم بیشتر شناسانده و عرضه گردد.
اکنون، شماری چند کتابها و آثار شیعه را، در این باره، در پنج بخش، نام می بریم:

بخش اول: شماری از کتابها و آثار بزرگان تشیع، از گذشته تا حال:

1 - اصول الکافی (کتاب الحجة) ثقه الاسلام کلینی.
2 - اکمال الدین شیخ ابو جعفر صدوق.
3 - الارشاد شیخ مفید بغدادی.
4 - خمس رسائل فی اثبات الحجة شیخ مفید بغدادی.
5 - الوجیزة فی الغیبة سید مرتضی علم الهدی.
6 - الغیبة شیخ الطایفه طوسی.
7 - البرهان علی صحه طول عمر الامام شیخ ابوالفتح کراچگی.
صاحب الزمان
8 - الغیبة محمد بن ابراهیم نعمانی.
9 - اعلام الوری امین الاسلام طبرسی.
10 - الملاحم و الفتن سید ابن طاووس (رضی الدین).
11 - فصول نصیر یه (فصل امامت) خواجه نصیر طوسی.
12 - وسیله الفوز والامان (قصیده) شیخ بهاء الدین عاملی.
13 - المحجه فیما نزل فی القائم الحجه سید هاشم بحرانی.
14 - بحار الانوار(147) علامه مجلسی.
15 - اثبات الهداه شیخ حر عاملی.
16 - استقصاء الافحام میر حامد حسین هندی.
17 - نجم الثاقب حاج میرزا حسین نوری.
18 - الصحیفة المهدویة حاج شیخ فضل الله نوری.
19 - کفایة الموحدین (جلد 3)(148) سید اسماعیل عقیلی طبرسی.
20 - بیان الفرقان (جلد 5) شیخ مجتبی قزوینی خراسانی.