فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

9 - ابوالفوز محمد امین بغدادی:

آنچه مورد نظر علماء است، این است که مهدی، قائم آخرالزمان است. و او زمین را از عدل و داد می آکند. احادیث درباره مهدی و ظهور او بسیار است...(117)

10 - شیخ منصور علی ناصیف:

باب هفتم، درباره خلیفه مهدی - رضی الله عنه -. در میان علمای سلف و خلف مشهور است، که در آخرالزمان - بحتم و یقین - مردی از اهل بیت پیامبر، که نام او مهدی است، ظهور خواهد کرد. او بر همه کشورهای اسلامی استیلا خواهد یافت. مسلمانان همه پیرو او خواهند شد. او به عدالت رفتار می کند، و دین را قوت می بخشد. آنگاه دجال پیدا می شود. عیسای مسیح از آسمان فرود می آید و دجال را می کشد، یا با مهدی در کشتن دجال همکاری می کند. سخنان و احادیث پیامبر را، درباره مهدی، جماعتی نیکان اصحاب پیامبر، نقل کرده اند. و آن احادیث را بزرگان محدثین، در کتابهای خود، با اسناد و مدارک، گرد آورده اند. محدثان بزرگی مانند ابو داود، و ترمذی، و ابن ماجه، و طبرانی، و ابو یعلی، و بزار، و امام احمد حنبل، و حاکم نیشابوری - رضی الله عنهم اجمعین- جزء ناقلان احادیث مهدی هستند... این است عقیده اهل سنت، از سلف تا خلف...(118)

11 - شیخ محمد عبده:

خاص و عام می دانند، که در اخبار و احادیث، ضمن شمردن علائم قیام قیامت، آمده است که مردی از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خروج می کند، که نام او مهدی علیه السلام است. او زمین را، پس از آنکه از جور و بیداد آکنده باشد، از عدل داد آکنده می سازد. در آخر ایام او، عیسای مریم علیه السلام آسمان فرود می آید، جزیه را بر می دارد، صلیب را می شکند، و دجال را می کشد.(119)