فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

8 - شیخ ابوالعرفان صبان:

اخبار و احادیث، از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، به حد تواتر نقل شده است که مهدی ظهور خواهد کرد. و از اهل بیت پیامبر است. و او زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد.(116)

9 - ابوالفوز محمد امین بغدادی:

آنچه مورد نظر علماء است، این است که مهدی، قائم آخرالزمان است. و او زمین را از عدل و داد می آکند. احادیث درباره مهدی و ظهور او بسیار است...(117)

10 - شیخ منصور علی ناصیف:

باب هفتم، درباره خلیفه مهدی - رضی الله عنه -. در میان علمای سلف و خلف مشهور است، که در آخرالزمان - بحتم و یقین - مردی از اهل بیت پیامبر، که نام او مهدی است، ظهور خواهد کرد. او بر همه کشورهای اسلامی استیلا خواهد یافت. مسلمانان همه پیرو او خواهند شد. او به عدالت رفتار می کند، و دین را قوت می بخشد. آنگاه دجال پیدا می شود. عیسای مسیح از آسمان فرود می آید و دجال را می کشد، یا با مهدی در کشتن دجال همکاری می کند. سخنان و احادیث پیامبر را، درباره مهدی، جماعتی نیکان اصحاب پیامبر، نقل کرده اند. و آن احادیث را بزرگان محدثین، در کتابهای خود، با اسناد و مدارک، گرد آورده اند. محدثان بزرگی مانند ابو داود، و ترمذی، و ابن ماجه، و طبرانی، و ابو یعلی، و بزار، و امام احمد حنبل، و حاکم نیشابوری - رضی الله عنهم اجمعین- جزء ناقلان احادیث مهدی هستند... این است عقیده اهل سنت، از سلف تا خلف...(118)