فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

7 - شیخ عبدالحق دهلوی:

احادیث بسیاری که به حد تواتر رسیده است وارد شده، که مهدی اهل بیت پیامبر است، از اولاد فاطمه علیه السلام .(115)

8 - شیخ ابوالعرفان صبان:

اخبار و احادیث، از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، به حد تواتر نقل شده است که مهدی ظهور خواهد کرد. و از اهل بیت پیامبر است. و او زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد.(116)

9 - ابوالفوز محمد امین بغدادی:

آنچه مورد نظر علماء است، این است که مهدی، قائم آخرالزمان است. و او زمین را از عدل و داد می آکند. احادیث درباره مهدی و ظهور او بسیار است...(117)