فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

6 - سخنان عالمان اهل سنت

اکنون خوب است، چند سخن، از عالمان اهل سنت، و برادران اهل قبله، درباره حضرت مهدی علیه السلام، بیاوریم. آنچه آورده می شود، نمونه ای است از دهها و دهها سخن، که عالمان یاد شده، در طول سده ها، و عصرها، در کتابهای خویش ابراز داشته اند.

1 - ابن حجر هیتمی شافعی:

ابولقاسم، محمد، الحجه: عمر او پس از درگذشت پدرش پنج سال بود. خداوند در همین عمر، به او حکمت ربانی را عطا کرد. او را قائم منتظر گویند. اخبار متراتره رسیده است که مهدی از این امت است. و عیسی علیه السلام از آسمان فرود خواهد آمد، و پشت سر مهدی نماز خواهد خواند.(107)

2 - عماد الدین ابن کثیر دمشقی:

مقصود از پرچمهای سیاه (که در روایت مهدی ذکر شده است)، پرچمهای سیاهی نیست که ابومسلم خراسانی برافراشت، و دولت بنی امیه را ساقط کرد، بلکه مقصود، پرچمهای سیاهی است که یاران مهدی خواهند آورد.(108)