فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

5 - نکته ای چند پیرامون کتابها

درباره کتابهای که - شماری چند از آنها - یاد شد، چند نکته هست که باید مورد توجه باشد:
1 - اساس کتابهای که ویژه مهدی علیه السلام نگارش یافته است، یا فصلهای که در دیگر کتابها، درباره مهدی آمده است، بر احادیث مبارک نبوی نهاده است.
2 - در این کتابها، احادیثی بسیار جالب نظر، درباره مسائل مهدی، روایت شده است.
3 - در برخی این کتابها (بویژه کتابهای تفسیر)، آیاتی قرآن کریم که درباره مهدی و قضایای مهدی است مطرح گشته است.
4 - در میان این کتابها، کتابهایی است، که پیش از میلاد مهدی تالیف یافته است.
5 - در میان این کتابها، کتابهایی است، که در عصر غیبت صغری تالیف گشته است.
6 - در میان این کتابها، معتبرترین کتابهای اهل سنت وجود دارد: مانند صحاح سته(105) و مسند احمد حنبل، پیشوای مذهب حنبلی.
7 - بسیاری از این کتابها (و چه بسا بتوان گفت: نوع آنها)، در محیطهای فارغ از هرگونه بستگی به شیعه، و اجتماعات و حوزه های تشیع، تالیف یافته است(106) و بنابراین، اینهمه، حاصل جریان تسنن و فرهنگ اسلامی و میراث علمی و حدیثی و روایی خود تسنن است.
8 - در این کتابها، مسائل گوناگون، و حقایق و مطالب بسیاری که در اسلام، درباره مهدی علیه السلام آمده است، درج گشته است، و همچنین کلمات و تأییدها و سخنانی بسیار جالب توجه، از خود عالمان و محدثان و مفسران اهل سنت، در این باره، ذکر شده است.

6 - سخنان عالمان اهل سنت

اکنون خوب است، چند سخن، از عالمان اهل سنت، و برادران اهل قبله، درباره حضرت مهدی علیه السلام، بیاوریم. آنچه آورده می شود، نمونه ای است از دهها و دهها سخن، که عالمان یاد شده، در طول سده ها، و عصرها، در کتابهای خویش ابراز داشته اند.

1 - ابن حجر هیتمی شافعی:

ابولقاسم، محمد، الحجه: عمر او پس از درگذشت پدرش پنج سال بود. خداوند در همین عمر، به او حکمت ربانی را عطا کرد. او را قائم منتظر گویند. اخبار متراتره رسیده است که مهدی از این امت است. و عیسی علیه السلام از آسمان فرود خواهد آمد، و پشت سر مهدی نماز خواهد خواند.(107)