فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

5 - چرا شمشیر؟

آری اینچنین است: شمشیر. دیگر، روزگار موعظه و خواهش تمام می شود. قدیمی ترین روزگاران که پیامبران آمدند، همواره، بشر را موعظه کردند، و راه نمودند و راه نمودند، و درخواست کردند که: مومن باش، و عمل صالح به جای آر. و دیدم که بشر چقدر گوش به آن سخنان داد، و چگونه انبیا و اولیا را دم تیغ گذرانید. اما روزگار مهدی، روزگار خوار ساختن زورداران است. بشر توانگر و قدرتمند و فاسد و جانی و درنده، چقدر نوامیس خدا را هتک کرد، و چقدر محرومان و ناتوانان و مستضعفان را پایمال ساخت، و چقدر زمین را ستم و فساد آکنده نمود؟! مهدی علیه السلام که بیاید دیگر اینچنین نخواهد بود.... دیگر، آن روزگار نخواهد بود، که پیامبران و امامان و مصلحان، مردمان را موعظه کنند، و ارشاد نمایند، و آنان بخواهند که مومن و صالح باشند، و ستم و گناه مرتکب نشوند؛ و بسیار کسان گوش ندهند، و سرگرم جنایت و فساد باشند.... پیامبران را بکشد، سنتهای آنان را محو کنند، مصلحان را زهر خورانند، نیکان و پاکان را نابود سازند، و صحنه هایی چون صحنه عاشوراپدید آورنده؛ هیهات هیهات یسیر بالقتل، ولایستتیب احدا؛ شمشیر درمیان نابکاران نهد و احدی توبه نپذیرد. و بدینگونه ماهیت زمان را تطهیر کند، و انسانیت خرد شده را زنده سازد، و والاییها را حاکم نماید، و پستیها را میان بردارد.
بشر، در گذشته خویش، امتحان خوبی نداده است. همنوع خود را، برای امیال و هوسهای سبعانه خود، پایمال کرده است. باید انتقام پس دهد. و مهدی، دست انتقام خدایی است. مهدی، دشمن خونریز مستکبران و فاسدان است، و یار دلسوز فروتنان و مستضعفان و پاکان.
مهدی، آنقدر بکشد که مردم بگویند:این مرد، آل محمد نیست. اگر آل محمد بود، این اندازه خون نمی ریخت اما او آل محمد است، یعنی؛ آل حق، آل عدالت، آل عصمت، و آل انسانیت، و همین است که برای فرا آوردن انسانیت هضم شده، و عدالت بخون خفته و حق خاک شده و عصمت هتک گشته می کشد، او می کشد اما درندگان را او می کشد، خونخواران را، که تا پیش ظهور او خود مشغول آدمکشی و خونخواری بودند، و سر سوزنی به کشته شدگان خود نمی اندیشیدند، و لحظه ای به آنهمه خون ناحق که ریخته بودند فکر نمی کردند او این جانیان را می کشد.
شمشیر مهدی، (65) برای خون آشامان پست و درندگان متمدن، و ابر قدرتان ناانسان خود مرگ می بارد، و برای انسانیت درد کشیده خرد شده، رحمت و حیات.
شمشیر مهدی، سیف الله است، سیف الله المنتقم. شمشیر مهدی، شمشیر انتقام همه جانیان است، در طول تاریخ.

6. سفر به آسمانها

در اینجا و در این رساله - بمناسبت - می خواهم مسئله بزرگ را مطرح کنم مسئله ای بسیار بزرگ.
شما می دانید که بشریت پس چند هزار سال کوشش و پیگیری در راه تجربه و شناخت طبیعت و جهان و پس قرنها آزمایش و تفکر و عمل، و هزاران گونه زحمت دیدن، و رنج بردن، و قربانی دادن، و هزینه گذاشتن، و پس آنکه هزاران دانشمند و متفکر و آزمایشگر، در طول قرون و اعصار، آمدن و کوشیدن، و به مقامات علمی رسیدند، و حاصل کوششها و تلاشهای خویش را به شاگردان و آیندگان سپردند.(66) پس اینها همه، اکنون چند سالی بیش نیست که انسان به مسئله سفر به فضا و گردشها آسمانی و نقل و انتقالهای کیهانی دست یافته است، آنهم به صورتی بسیار بسیار محدود؛ و پیش این عصر سخنی سفر انسان به آسمان و عملی بودن آن، به صورتی جدی در میان بشر و عالمان بشری، مطرح نبوده است. پس توجه به این موضوع، اکنون، به این روایت، که حضرت امام محمد باقر علیه السلام رسیده است، و بیشتر 1290 سال صدور آن می گذرد توجه کنید: مهدی، بر مرکبهای پر صدایی، که آتش و نور در آنها تعبیه شده است، سوار می شود، و به آسمانها، همه آسمانها، سفر می کند.(67) در روایت دیگری - روایات معراجیه - خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، چنین آمده است: ای محمد! من به دست آخرین وصی تو، زمین را وجود دشمنان خود پاک خواهم ساخت. و حکومت شرق و غرب عالم را به او خواهم داد. بادها را مسخر او خواهم کرد. ابرهای تندر آگین سخت را رام او خواهم نمود. و او را طریق اسبابی (که برای سفر به آسمانها هست)، به سفر گردن به آسمانها موفق خواهم داشت.(68) در متن روایت اول، چنین تعبیر شده است که مهدی، به وسیله ابر سختی که رعد و برق و صاعقه دارد، به آسمانها خواهد رفت. در روایت معراجیه نیز سخن ابر آمده است. بسیار مناسب است که این تعبیر کنایه باشد مرکبی نوع مرکبهای فضاپیمای جدید، یا مرکبی مهمتر که بعدها پیدا شود، و یا خود امام دستور ساختن آن را بدهد. اگر خود ابر طبیعی منظور باشد، اهمیت خارق عادت بودن آن روشن است. تعبیر اسباب السماوات نیز، که در هر دو روایت آمده است، شایسته است دقت بسیار است.(69) اسباب سماوات چیست؟ آیا راههای است برای پیمودن آسمان؟ آیا ابزار و وسایلی است در زمین، که باید شناخت و مورد استفاده قرار داد، و با آنها، به آسمانها رفت؟ آن روزگار، که این روایات گفته شده است، 1290 تا 1400 سال می گذرد. آن روز، آنچه در میان دانایان و فیلسوفان بشری وجود داشته است، این بوده است که، سفری به آسمان محال است. فلاسفه یونان معتقد بودند که سفر به آسمانها موجب شکافتن و پیوستن اجسام فلکی می شود، و این امر (خرق والتیام)، در اجسام آسمان محال است. نظر کیهان شناسی، اطلاعات آنروز، همان هیئت بطلمیوسی بوده است. باید گفت اصلاً آنان فضا و کیهان را چیزی نمی دانسته که قابل مسافرت باشد. با اینهمه، آنچه هم گفتیم، اطلاعات مراکز تمدن آن روز بوده است، نه جاهایی مانند شبه جزیره العرب. با این حساب، این چه علمی، و چه اطلاعی، و چه فرهنگی است، که در چنان جوی، مسئله سفر به آسمان، و مسئله ابزار و اسباب سفر به آسمان را، و رفتن به کرات دیگر را، به سادگی و صراحت، مطرح می سازد؟ در روایت امام باقر علیه السلام گفته شده است که بیشتر آسمانها آباد و محل سکونت است. البته این آسمان شناسی اسلامی، که مکتب ائمه طاهرین علیه السلام استفاده می شود، ربطی به آسمان شناسی یونانی و... ندارد. و هر چه در آسمان شناسی یونانی، محدودیت افلاک و ستارگان مطرح است، در آسمان شناسی اسلامی، درست به عکس است، و سخن ابعاد عظیم، و ستارگان بیشمار،و اقمار فراوان، و منظومه های متعدد است.(70) و ابزار اینگونه مطالب، در آن روزگاران، ممکن نیست جز با علم به غیبت، و اطلاع واقعیت بزرگ عوالم هستی. و این علم نیست مگر علمی که سوی خدا، به هادیان راه خدا، عنایت شده است.

فصل سوم: غیبت