فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

ی - سیرت قضایی:

در قضاوتهای و احکام مهدی، و در حکومت وی، سر سوزنی ظلم و بیداد بر کسی نرود، و رنجی بر دلی ننشیند.(58) مهدی علیه السلام ، بر طبق احکام خالص دین (- بدون توجه به آراء و افکار دیگران و فقها و علمای مذاهب)، حکم و حکومت کند.(59) مهدی میزان عدل را، در میان مردم نهد، و بدینگونه هیچ کس نتواند به دیگری ستم کند.(60) مهدی قضاوتی جدید آورد...(61) مهدی، به حکم داود و آل داود حکم کند، و مردم بینه و شاهد نطلبد. شیخ مفید، می گوید: چون قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم قیام کند، مانند داود علیه السلام، یعنی بر حسب باطن، قضاوت کند، و بی هیچ نیازی به شاهد حکم دهد. خداوند حکم را به او الهام کند، و او بر طبق الهام الاهی حکم کند. مهدی، نقشه های پنهانی هر گروه را بداند و به آنان آن نقشه ها را بگوید. دوست و دشمن خود را، با نگاه، بشناسد.(62)

4 - دادگری فراگیر

چنانکه مشهور است، عدالت، به روزگار مهدی علیه السلام، مه جا را و همه چیز را فرا می گیرد، و جهان را می آکند. حضور عدل و اجرای عدالت، به مسائل و روابط انسانی انحصار نخواهد داشت، در مورد دیگر چیزها نیز عدالت رعایت می گردد، و در جامعه و روابط انسانی، اصول عدالت، در امور کلی و جزئی، به گونه ای عجیب، عملی شود. در نشان دادن رعایت دقیق اصول عدالت، در حکومت مهدی علیه السلام ، پیشتر آورده ایم، که: سخنگویان دولت مهدی، نخستین مرحله، در مکه: فریاد زنند: هر کس نماز فریضه خویش را، در کنار حجر الاسود و محل طواف خوانده است، و اکنون می خواهد نماز نافله بخواند، به کناری رود، تا حق کسی پایمال نگردد، و آن کس که می خواهد نماز فریضه بخواند، بیاید و بخواند. همچنین آورده اند: مهدی، عدالت را، همچنانکه سرما و گرما وارد خانه ها می شود، وارد خانه های مردمان کند، و داد گری او همه جا را بگیرد - اما و الله لیدخلن علیهم عدله،جوف بیوتهم کما یدخل الحرو القر(63) . یعنی، همانسان که گرما و سرما،بی اذن مردمان، وارد خانه ها می شود، و همه زاویه ها و روزنه ها را پر می کند، و روی همه چیز اثر می گذارد، مهدی علیه السلام دادگری و عدل خویش را، اینچنین به درون زندگیها می برد، و نفوذ می دهد و می گستراند. همه چیز در عدل داد فرو می رود، و جوهر عدل داد می پذیرد. این است عدالت فراگیر و دادگستری خدایی. و من، در جایی دیگر نوشته ام:... و چون مهدی بیاید همه زمین را پر داد کند، نه تنها جامعه ها و آبادیها را، همه زمین را... تا قطره ای آب، چشمه ساری، به هدر نرود، و دانه ای درختی، به ستم یا اسراف، چیده نشود. او همه جا و همه وقت را پر عدالت و داد می کند: آبادیها و هامونها را، دشتها و دره ها را، جنگلها و کوهساران را، بامدادان و غروبها را...(64)

5 - چرا شمشیر؟

آری اینچنین است: شمشیر. دیگر، روزگار موعظه و خواهش تمام می شود. قدیمی ترین روزگاران که پیامبران آمدند، همواره، بشر را موعظه کردند، و راه نمودند و راه نمودند، و درخواست کردند که: مومن باش، و عمل صالح به جای آر. و دیدم که بشر چقدر گوش به آن سخنان داد، و چگونه انبیا و اولیا را دم تیغ گذرانید. اما روزگار مهدی، روزگار خوار ساختن زورداران است. بشر توانگر و قدرتمند و فاسد و جانی و درنده، چقدر نوامیس خدا را هتک کرد، و چقدر محرومان و ناتوانان و مستضعفان را پایمال ساخت، و چقدر زمین را ستم و فساد آکنده نمود؟! مهدی علیه السلام که بیاید دیگر اینچنین نخواهد بود.... دیگر، آن روزگار نخواهد بود، که پیامبران و امامان و مصلحان، مردمان را موعظه کنند، و ارشاد نمایند، و آنان بخواهند که مومن و صالح باشند، و ستم و گناه مرتکب نشوند؛ و بسیار کسان گوش ندهند، و سرگرم جنایت و فساد باشند.... پیامبران را بکشد، سنتهای آنان را محو کنند، مصلحان را زهر خورانند، نیکان و پاکان را نابود سازند، و صحنه هایی چون صحنه عاشوراپدید آورنده؛ هیهات هیهات یسیر بالقتل، ولایستتیب احدا؛ شمشیر درمیان نابکاران نهد و احدی توبه نپذیرد. و بدینگونه ماهیت زمان را تطهیر کند، و انسانیت خرد شده را زنده سازد، و والاییها را حاکم نماید، و پستیها را میان بردارد.
بشر، در گذشته خویش، امتحان خوبی نداده است. همنوع خود را، برای امیال و هوسهای سبعانه خود، پایمال کرده است. باید انتقام پس دهد. و مهدی، دست انتقام خدایی است. مهدی، دشمن خونریز مستکبران و فاسدان است، و یار دلسوز فروتنان و مستضعفان و پاکان.
مهدی، آنقدر بکشد که مردم بگویند:این مرد، آل محمد نیست. اگر آل محمد بود، این اندازه خون نمی ریخت اما او آل محمد است، یعنی؛ آل حق، آل عدالت، آل عصمت، و آل انسانیت، و همین است که برای فرا آوردن انسانیت هضم شده، و عدالت بخون خفته و حق خاک شده و عصمت هتک گشته می کشد، او می کشد اما درندگان را او می کشد، خونخواران را، که تا پیش ظهور او خود مشغول آدمکشی و خونخواری بودند، و سر سوزنی به کشته شدگان خود نمی اندیشیدند، و لحظه ای به آنهمه خون ناحق که ریخته بودند فکر نمی کردند او این جانیان را می کشد.
شمشیر مهدی، (65) برای خون آشامان پست و درندگان متمدن، و ابر قدرتان ناانسان خود مرگ می بارد، و برای انسانیت درد کشیده خرد شده، رحمت و حیات.
شمشیر مهدی، سیف الله است، سیف الله المنتقم. شمشیر مهدی، شمشیر انتقام همه جانیان است، در طول تاریخ.