فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

و - سیرت تربیتی:

در زمان حکومت مهدی علیه السلام، به همه مردم، حکمت و علم بیاموزند، تا آنجا که زنان در خانه ها، با کتاب خدا و سنت پیامبر، قضاوت کنند.(41) در آن روز گار قدرت عقلی توده ها تمرکز یابد. مهدی، به تأیید الاهی، خردهای مردمان را به کمال رساند، و در همگان فرزانگی پدید آورد.(42) در روزگار ظهور دولت مهدی، عیب و آفت شیعه برطرف گردد، و دلها آنان چون پاره های پولاد شود. یک مرد، به نیرو، چون چهل مرد باشد. و حکومت و سروری روی زمین به دست آنان افتد.(43)

ز - سیرت اجتماعی:

چون مهدی علیه السلام درآید - پس سختیها افتد، و جنگها که رود - ظلم و ستم را بر اندازد، و سراسر زمین را عدل و داد بیا کند. هیچ جای در زمین باقی نماند، مگر اینکه برکت عدل و احسان او فیض برد و زنده شود، حتی جانوران و گیاهان نیز این برکت و عدالت و داد و نکویی بهره مند گردند.(44) و همه مردم، در زمان مهدی، توانگر و بی نیاز شوند.(45) عدالت مهدی چنان باشد، که بر هیچ کس، در هیچ چیز، به هیچگونه، ستمی نرود. نخستین نشانه عدل او آن است که سخنگویان حکومت او، در مکه، فریاد زنند: هر کس نماز فریضه خویش را، در کنار حجر الاسود و محل طواف، خوانده است، و اکنون می خواهد نماز نافله بخواند، به کناری رود، تا حق کسی پایمال نگردد، و هر کس می خواهد نماز فریضه بخواند، بیاید و بخواند(46).

ح - سیرت مالی:

همه اموال جهان، در نزد مهدی علیه السلام گرد آید، آنچه در دل زمین است و آنچه بر روی زمین. آنگاه مهدی به مردمان بگوید: بیایید! و این اموال را بگیرید! اینها همان چیزهایی است که برای به دست آوردن آنها، قطع رحم کردید و خویشان خود را رنجانیدید: خونهای بناحق ریختند، و مرتکب گناهان شدید. بیایید و بگیرید! پس دست به عطا گشاید، چنانکه تا آن روز کسی آنچنان بخشش اموال نکرده باشد.(47) در زمان مهدی علیه السلام، زمین محصول بسیار دهد، و مال و خواسته همی خرمن شود. هر کس نزد مهدی آید و گوید: به من مالی ده!، مهدی بیدرنگ بگوید:بگیر.(48) مهدی علیه السلام ، اموال را، به صورت مساوی، میان همگان تقسیم کند(49)، و کسی را بر کسی امتیاز ندهد.(50)