فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

ه - سیرت ساسی:

به هنگام حکومت مهدی علیه السلام، حکومت جباران و مستکبران، و نفوذ سیاسی منافقان و خائنان، نابود گردند.(37) شهر مکه، قبله مسلمین، مرکز حرکت انقلابی مهدی شود. نخستین افراد قیام او، در آن شهر، گرد آیند، و در آنجا به او بپیوندند. مهدی علیه السلام به نفوذ یهود و مسیحیت در جهان خاتمه دهد. از غار آنطاکیه، تابوت سکینه را بیرون آورد. نسخه اصلی تورات و انجیل در آن است. و بدینگونه در میان اهل تورات با تورات، و در میان اهل انجیل با انجیل حکم کند، و آنان را به متابعت خویش فراخواند. برخی به او بگروند.(38) با دیگران جنگ کند، و هیچ صاحب قدرتی و صاحب مرامی (چه اهل کتاب و چه دیگر مسلکها و مرامها) باقی نماند، و دیگر هیچ سیاستی و حکومتی، جز حکومت حقه اسلامی و سیاست عدله قرآن، در جهان جریان نیابد. بدینگونه حکومت مهدی، شرق و غرب عالم را فرا گیرد. عیسی علیه السلام آسمان فرود آید، و پشت سر مهدی علیه السلام نماز گذارد، و فریاد زند که: در بیت المقدس را باز کنید! در را باز کنند. در این میان، دجال با هفتاد هزار یهودی مسلح پدیدار شود... و چون عیسی آهنگ کشتن دجال کند، دجال بگریزد. عیسی بگوید: من تو را با یک ضربت بکشم و چنین شود. او را بگیرد و بکشد. یهودیان در گوشه و کنار، و در پناه هر سنگ و درخت و جانور و چیز دیگری پنهان شوند. اما همه چیز به سخن آید و بانگ بردارد: ای بنده مسلمان خدا، اینجا یک یهودی است بیا و او را بکش.(39) و اینچنین جهان وجود یهود پاک گردد. آری، چون مهدی قیام کند، زمینی نماند: مگر اینکه در آنجا گلبانگ محمدی اشهد ان لا اله الا الله، و اشهد ان محمدا رسول الله بلند گردد.(40)

و - سیرت تربیتی:

در زمان حکومت مهدی علیه السلام، به همه مردم، حکمت و علم بیاموزند، تا آنجا که زنان در خانه ها، با کتاب خدا و سنت پیامبر، قضاوت کنند.(41) در آن روز گار قدرت عقلی توده ها تمرکز یابد. مهدی، به تأیید الاهی، خردهای مردمان را به کمال رساند، و در همگان فرزانگی پدید آورد.(42) در روزگار ظهور دولت مهدی، عیب و آفت شیعه برطرف گردد، و دلها آنان چون پاره های پولاد شود. یک مرد، به نیرو، چون چهل مرد باشد. و حکومت و سروری روی زمین به دست آنان افتد.(43)

ز - سیرت اجتماعی:

چون مهدی علیه السلام درآید - پس سختیها افتد، و جنگها که رود - ظلم و ستم را بر اندازد، و سراسر زمین را عدل و داد بیا کند. هیچ جای در زمین باقی نماند، مگر اینکه برکت عدل و احسان او فیض برد و زنده شود، حتی جانوران و گیاهان نیز این برکت و عدالت و داد و نکویی بهره مند گردند.(44) و همه مردم، در زمان مهدی، توانگر و بی نیاز شوند.(45) عدالت مهدی چنان باشد، که بر هیچ کس، در هیچ چیز، به هیچگونه، ستمی نرود. نخستین نشانه عدل او آن است که سخنگویان حکومت او، در مکه، فریاد زنند: هر کس نماز فریضه خویش را، در کنار حجر الاسود و محل طواف، خوانده است، و اکنون می خواهد نماز نافله بخواند، به کناری رود، تا حق کسی پایمال نگردد، و هر کس می خواهد نماز فریضه بخواند، بیاید و بخواند(46).