فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

د- سیرت انقلابی:

مهدی علیه السلام، حق هر حقداری را بگیرد و به او دهد، حتی اگر حق کسی زیر دندان دیگری باشد، زیر دندان انسان متجاوز و غاصب بیرون کشد، و به صاحب حق بازگرداند.(31) چون مهدی قیام کند، جزیه برداشته شود، و غیر مسلمانی نماند. او مردم را با شمشیر به دین خدا دعوت کند، هر کس نپذیرد، گردن زند، و هر کس را سرکشی کند، خرد سازد.(32) مهدی علیه السلام، وارد شهر کوفه شود، و هر منافق و شک باوری را بکشد، و کاخها را ویران سازد، و ارتش مستقر در آنجا را دم تیغ بگذراند. اینچنین، ظلمه و اعوان ظلمه را بیدریغ بکشد، تا خدا راضی شود و خشنود گردد.(33) مهدی مانع الزکاه را بکشد. زانی محصن را نیز بدون طلب شهادت رحم کند.(34) زراره بن اعین گوید: امام محمد باقر علیه السلام پرسیدم: آیا قائم، با مردمان، مانند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلمرفتار کند؟ فرمود: هیهات، هیهات! پیامبر با ملایمت با مردم رفتار می کرد، و می کوشید تا محبت مردم را، در راه دین، جلب کند و تالیف قلوب نماید. امام قائم با شمشیر و قتل با مردم رو به رو شود. خدا به او اینگونه امر کرده است، که بکشد و توبه کسی نپذیرد. وای به حال کسی که با مهدی بر سر ستیز آید.(35) مهدی، فقط و فقط شمشیر بشناسد. او کسی توبه نپذیرد، و در راه اجرای حکم خدا و استقرار بخشیدن به دین خدا، به سخن کسی گوش ندهد، و نکوهش احدی را نشنود.(36)

ه - سیرت ساسی:

به هنگام حکومت مهدی علیه السلام، حکومت جباران و مستکبران، و نفوذ سیاسی منافقان و خائنان، نابود گردند.(37) شهر مکه، قبله مسلمین، مرکز حرکت انقلابی مهدی شود. نخستین افراد قیام او، در آن شهر، گرد آیند، و در آنجا به او بپیوندند. مهدی علیه السلام به نفوذ یهود و مسیحیت در جهان خاتمه دهد. از غار آنطاکیه، تابوت سکینه را بیرون آورد. نسخه اصلی تورات و انجیل در آن است. و بدینگونه در میان اهل تورات با تورات، و در میان اهل انجیل با انجیل حکم کند، و آنان را به متابعت خویش فراخواند. برخی به او بگروند.(38) با دیگران جنگ کند، و هیچ صاحب قدرتی و صاحب مرامی (چه اهل کتاب و چه دیگر مسلکها و مرامها) باقی نماند، و دیگر هیچ سیاستی و حکومتی، جز حکومت حقه اسلامی و سیاست عدله قرآن، در جهان جریان نیابد. بدینگونه حکومت مهدی، شرق و غرب عالم را فرا گیرد. عیسی علیه السلام آسمان فرود آید، و پشت سر مهدی علیه السلام نماز گذارد، و فریاد زند که: در بیت المقدس را باز کنید! در را باز کنند. در این میان، دجال با هفتاد هزار یهودی مسلح پدیدار شود... و چون عیسی آهنگ کشتن دجال کند، دجال بگریزد. عیسی بگوید: من تو را با یک ضربت بکشم و چنین شود. او را بگیرد و بکشد. یهودیان در گوشه و کنار، و در پناه هر سنگ و درخت و جانور و چیز دیگری پنهان شوند. اما همه چیز به سخن آید و بانگ بردارد: ای بنده مسلمان خدا، اینجا یک یهودی است بیا و او را بکش.(39) و اینچنین جهان وجود یهود پاک گردد. آری، چون مهدی قیام کند، زمینی نماند: مگر اینکه در آنجا گلبانگ محمدی اشهد ان لا اله الا الله، و اشهد ان محمدا رسول الله بلند گردد.(40)

و - سیرت تربیتی:

در زمان حکومت مهدی علیه السلام، به همه مردم، حکمت و علم بیاموزند، تا آنجا که زنان در خانه ها، با کتاب خدا و سنت پیامبر، قضاوت کنند.(41) در آن روز گار قدرت عقلی توده ها تمرکز یابد. مهدی، به تأیید الاهی، خردهای مردمان را به کمال رساند، و در همگان فرزانگی پدید آورد.(42) در روزگار ظهور دولت مهدی، عیب و آفت شیعه برطرف گردد، و دلها آنان چون پاره های پولاد شود. یک مرد، به نیرو، چون چهل مرد باشد. و حکومت و سروری روی زمین به دست آنان افتد.(43)