فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

ب- سیرت خلقی:

مهدی علیه السلام، صاحب حشمت و سکینه و وقار است. مهدی جامه هایی درشتناک پوشد، و نان جو خورد. علم و حلم مهدی همه مردمان بیشتر است. مهدی، همنام پیامبر است (محمد)، و خلق او، خلق محمدی است.(22) مهدی علیه السلام، در جهان، با مشعل فروزان هدایت سیر کند، و چونان صالحان بزید.(23)

ج - سیرت عملی:

به هنگام رستاخیز مهدی علیه السلام، آنچه هست، دوستی و یگانگی است، تا آنجا که هر کس هر چه نیاز دارد، جیب آن دیگری بردارد، بی هیچ ممانعتی.(24) در زمان مهدی، مومنان در معاملات یکدیگر سود نگیرند.(25)کینه ها از دلها بیرون رود، و همه جا را آسایش و امنیت فرا گیرد.(26) مهدی، بخشنده است، و بیدریغ، مال و خواسته، به این و آن دهد. نسبت به عمال و کارگزاران و ماموران دولت خویش بسیار سختگیر باشد، و با ناتوانان و مستمندان، بسیار دلرحم و مهربان.(27) علامه المهدی، ان یکون شدیدا علی العمال، جوادا بالمال، رحیما بالمساکین(28). مهدی علیه السلام، در رفتار چنان است که گویی با دست خود، کره و عسل، به دهان مسکینان می نهد.(29) مهدی علیه السلام، چونان امیر المومنین علیه السلام زندگی کند، نان خشک بخورد، و با پارسایی بزید.(30)

د- سیرت انقلابی:

مهدی علیه السلام، حق هر حقداری را بگیرد و به او دهد، حتی اگر حق کسی زیر دندان دیگری باشد، زیر دندان انسان متجاوز و غاصب بیرون کشد، و به صاحب حق بازگرداند.(31) چون مهدی قیام کند، جزیه برداشته شود، و غیر مسلمانی نماند. او مردم را با شمشیر به دین خدا دعوت کند، هر کس نپذیرد، گردن زند، و هر کس را سرکشی کند، خرد سازد.(32) مهدی علیه السلام، وارد شهر کوفه شود، و هر منافق و شک باوری را بکشد، و کاخها را ویران سازد، و ارتش مستقر در آنجا را دم تیغ بگذراند. اینچنین، ظلمه و اعوان ظلمه را بیدریغ بکشد، تا خدا راضی شود و خشنود گردد.(33) مهدی مانع الزکاه را بکشد. زانی محصن را نیز بدون طلب شهادت رحم کند.(34) زراره بن اعین گوید: امام محمد باقر علیه السلام پرسیدم: آیا قائم، با مردمان، مانند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلمرفتار کند؟ فرمود: هیهات، هیهات! پیامبر با ملایمت با مردم رفتار می کرد، و می کوشید تا محبت مردم را، در راه دین، جلب کند و تالیف قلوب نماید. امام قائم با شمشیر و قتل با مردم رو به رو شود. خدا به او اینگونه امر کرده است، که بکشد و توبه کسی نپذیرد. وای به حال کسی که با مهدی بر سر ستیز آید.(35) مهدی، فقط و فقط شمشیر بشناسد. او کسی توبه نپذیرد، و در راه اجرای حکم خدا و استقرار بخشیدن به دین خدا، به سخن کسی گوش ندهد، و نکوهش احدی را نشنود.(36)