فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

الف - سیرت دینی:

مهدی علیه السلام، در برابر خداوند و جلال خداوند، فروتن است، بسیار فروتن، همچون عقاب، به هنگامی که بال خویش فرو گشاید، و سر به زیر انداخته، اوج آسمان فرود آید. مهدی، در برابر جلال خداوند اینسان خاشع و فروتن است. خدا عظمت خدا، در وجود او متجلی است، و همه هستی او را در خود فرو برده است.(20) مهدی علیه السلام، عادل است و خجسته و پاکیزه. او ذره ای حق را فرو نگذارد. خداوند دین اسلام را به دست او عزیز گرداند... مهدی، همواره بیم خداوند را به دل دارد، و به مقام تقربی که نزد خدا دارد مغرور نشود. او به دنیا دل نبندد، و سنگی روی سنگ نگذارد. در حکومت او، به احدی بدی نرسد، مگر آنجا که حد خدایی جاری گردد.(21)

ب- سیرت خلقی:

مهدی علیه السلام، صاحب حشمت و سکینه و وقار است. مهدی جامه هایی درشتناک پوشد، و نان جو خورد. علم و حلم مهدی همه مردمان بیشتر است. مهدی، همنام پیامبر است (محمد)، و خلق او، خلق محمدی است.(22) مهدی علیه السلام، در جهان، با مشعل فروزان هدایت سیر کند، و چونان صالحان بزید.(23)

ج - سیرت عملی:

به هنگام رستاخیز مهدی علیه السلام، آنچه هست، دوستی و یگانگی است، تا آنجا که هر کس هر چه نیاز دارد، جیب آن دیگری بردارد، بی هیچ ممانعتی.(24) در زمان مهدی، مومنان در معاملات یکدیگر سود نگیرند.(25)کینه ها از دلها بیرون رود، و همه جا را آسایش و امنیت فرا گیرد.(26) مهدی، بخشنده است، و بیدریغ، مال و خواسته، به این و آن دهد. نسبت به عمال و کارگزاران و ماموران دولت خویش بسیار سختگیر باشد، و با ناتوانان و مستمندان، بسیار دلرحم و مهربان.(27) علامه المهدی، ان یکون شدیدا علی العمال، جوادا بالمال، رحیما بالمساکین(28). مهدی علیه السلام، در رفتار چنان است که گویی با دست خود، کره و عسل، به دهان مسکینان می نهد.(29) مهدی علیه السلام، چونان امیر المومنین علیه السلام زندگی کند، نان خشک بخورد، و با پارسایی بزید.(30)