فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

3- سیرت

درباره روش و رفتار و سیرت مهدی علیه السلام، مطالب و مسائل بسیاری در احادیث رسیده است. این مطلب و مسائل، سیرتهای مهدی را روشن می سازد: سیرت دینی، سیرت اخلاقی، سیرت عملی، سیرت انقلابی، و دیگر سیرتهای او را. چون سیرتهای مهدی علیه السلام می تواند برای ما نمونه ها و سرمشقهای خوبی باشد، خوب است در این مقام، درباره هر یک این سیرتها، باشاره، سخنی بیاوریم.

الف - سیرت دینی:

مهدی علیه السلام، در برابر خداوند و جلال خداوند، فروتن است، بسیار فروتن، همچون عقاب، به هنگامی که بال خویش فرو گشاید، و سر به زیر انداخته، اوج آسمان فرود آید. مهدی، در برابر جلال خداوند اینسان خاشع و فروتن است. خدا عظمت خدا، در وجود او متجلی است، و همه هستی او را در خود فرو برده است.(20) مهدی علیه السلام، عادل است و خجسته و پاکیزه. او ذره ای حق را فرو نگذارد. خداوند دین اسلام را به دست او عزیز گرداند... مهدی، همواره بیم خداوند را به دل دارد، و به مقام تقربی که نزد خدا دارد مغرور نشود. او به دنیا دل نبندد، و سنگی روی سنگ نگذارد. در حکومت او، به احدی بدی نرسد، مگر آنجا که حد خدایی جاری گردد.(21)

ب- سیرت خلقی:

مهدی علیه السلام، صاحب حشمت و سکینه و وقار است. مهدی جامه هایی درشتناک پوشد، و نان جو خورد. علم و حلم مهدی همه مردمان بیشتر است. مهدی، همنام پیامبر است (محمد)، و خلق او، خلق محمدی است.(22) مهدی علیه السلام، در جهان، با مشعل فروزان هدایت سیر کند، و چونان صالحان بزید.(23)