فهرست کتاب


خورشید مغرب غیبت، انتظار،تکلیف

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

4- مشاهده مهدی

بدانسان که یاد شد، می نگریم که مهدی علیه السلام، از نخستین روز ولادت نیز، همواره، در نهان می زیست، و مردمان به طور عموم او را نمی دیدند. و این بدان روی بود تا بدو گزندی نرسد. سعی بر آن بود که مردمان او را نبینند، و حال و احوال او آگاه نگردند، تا اطلاعاتی درباره او شایع نگردد، و به دست دربار عباسی نرسد. با این وصف، در مدت 5 - 6 سال آغاز عمر او، که امام یازدهم در قید حیات بود، برخی نزدیکان امام، و کسانی چند خواص نیز، او را می دیدند، و به درک حضور او نایل آمدند، تا بدینگونه به تولد او و وجود او یقین حاصل شود، و ایشان به موقع لزوم به دیگران و بویژه به حوزه های تشیع اطلاع دهند، و آنان را وجود وصی دوازدهم آگاه سازند. در میان یاران و اصحاب امام یازدهم کسانی بودند که - به دلیل یاد شده - او طلب می کردند، تا جانشین خویش را به آنان نشان دهد. و امام یازدهم، در مواردی، این تقاضا را بر آورده ساخت، و مهدی را به کسانی، و گاه به گروهی، نشان داد، و معرفی کرد.

5- چهل تن از شیعیان در طلب مهدی

آوردند که روزی جمعی از شیعیان، چهل تن، نزد امام یازدهم، حضرت حسن عسکری علیه السلام گرد آمدند، و از آن امام تقاضا کردند تا حجت پس از خویش را به آنان بنمایاند و بشناسند. و امام چنان کرد. و آنان پسری را دیدند که بیرون آمد، همچون پاره ماه، شبیه به پدر خویش. امام حسن عسکری فرمود: پس از من، این پسر، امام شماست، و خلیفه من است در میان شما. امر او را اطاعت کنید، از گرد رهبری پراکنده نگردید، که هلاک می شوید و دینتان تباه می گردد. این را هم بدانید که شما او را، پس از امروز، نخواهید دید، تا اینکه زمانی دربگذرد. بنابراین نایب او، عثمان بن سعید، اطاعت کنید...(11) بدینگونه، امام یازدهم، ضمن تصریح به وقوع غیبت کبری، امام مهدی را به جماعت شیعیان معرفی کرد، و استمرار سلسله ولایت را اعلام داشت.

6- فیلسوف نوبختی در حضور مهدی

یکی از متفکران و متکلمان بزرگ شیعه، در قرن سوم، که او را در شمار فلاسفه شیعه ثبت کرده اند، ابوسهل نوبختی است، که در سالهای 237 تا 311 می زیسته است. ابوسهل نوبختی، از دانشمندان بزرگ شیعه بوده است، و در علوم بسیاری تبحر داشته، و شاگردان چندی تربیت کرده است. گفته اند: او در فلسفه و کلام، مکتب و روش خاصی داشت که مدتها پا برجای بود، و زمانی در افکار این فیلسوف در مجامع علمی بررسی می شود. گروهی از دانشمندان مکتب او استفاده ها کردند، و پس او، در راس نهضت فکری قرن چهارم هجری قرار گرفتند.(12) همچنین شاعر معروف، ابو عباده بحتری، در ثنای او چکامه هایی چند سروده است.(13) ابوسهل نوبختی، بیش از 30 تالیف، در رشته هایی چند علوم عقلی و کلامی و تحقیقی بر جای مانده است.(14) این عالم فیلسوف، و متفکر بزرگ، اصحاب حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بود. و همو است که در بیماری در گذشت امام عسکری، به عیادت آن امام رفته است، و مهدی علیه السلام را در حضور پدر دیده است.(15) ابوسهل شرح این دیدار را بتفصیل نقل کرده است، جمله گوید: در آن حال بیماری، امام عسکری خواست تا آن کودک را نزد او آوردند. مهدی را که در آن هنگام کودک بود، نزد پدر آوردند.او به پدر سلام کرد. من به او نگریستم. رنگی سفید و درخشان داشت، مویهایش پیچیده و مجعد بود، و دندانهایش گشاده. امام حسن علیه السلام او را با جمله یا سید اهل بیته مخاطب قرار داد، یعنی: ای سرور خاندان خود. و سپس فرزند خواست تا در خوردن دوایی که برایش جوشانیده بودند، به او کمک کند. و او چنین کرد. و سپس پدر را وضو داد. آنگاه امام عسکری علیه السلام به او فرمود: ای پسرک من! تویی مهدی، و تویی حجت خدا بر روی زمین...(16)